Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN..................... (1)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../....../QĐ- CCCC (2)

......., ngày...... tháng ...... năm.....
QUYẾT ĐỊNH
YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG CỨ

Toà ................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 94 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu Toà án tiến hành thu thập chứng cứ
Của................................................................................................................................................. (3)
Là........................................... (4); trong vụ án (hoặc việc dân sự)................................................
................................................(5)
Đối với .......................................................................................................................................... (6)
là người (hoặc cơ quan, tổ chức) đang quản lý, lưu giữ chứng cứ đó;
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu Toà án tiến hành thu thập chứng cứ
của đương sự;
Xét thấy yêu cầu của đương sự là có căn cứ và việc yêu cầu cung cấp chứng cứ là cần thiết cho việc
giải quyết vụ án (hoặc việc dân sự);
QUYẾT ĐỊNH:
Yêu cầu.......................................................................................................................................... (7)
cung cấp cho Toà án chứng cứ:..................................................................................................... (8)
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này yêu cầu.................................. (9)
cung cấp cho Toà án chứng cứ nêu trên.
Trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải thông báo bằng văn bản cho Toà án biết,
trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ.
Nơi nhận:
Ghi cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức đang
quảnlý, lưu giữ chứng cứ; đương sự có đơn
yêu cầu của tòa án.

TÒA...........................................
Thẩm phán

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần
ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện
X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TOÀ ÁN..................... (1)
Số:...../....../QĐ- CCCC (2)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng ...... năm.....
QUYẾT ĐỊNH
YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG CỨ
Toà ................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 94 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu Toà án tiến hành thu thập chứng cứ
Của................................................................................................................................................. (3)
Là........................................... (4); trong vụ án (hoặc việc dân sự)................................................
................................................(5)
Đối với .......................................................................................................................................... (6)
người (hoặc quan, tổ chức) đang quản lý, lưu giữ chứng cứ đó;
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu Toà án tiến hành thu thập chứng cứ
của đương sự;
Xét thấy yêu cầu của đương sự n cứ việc yêu cầu cung cấp chứng cứ cần thiết cho việc
giải quyết vụ án (hoặc việc dân sự);
QUYẾT ĐỊNH:
Yêu cầu.......................................................................................................................................... (7)
cung cấp cho Toà án chứng cứ:..................................................................................................... (8)
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này yêu cầu.................................. (9)
cung cấp cho Toà án chứng cứ nêu trên.
Trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải thông báo bằng văn bản cho Toà án biết,
trong đó ghi do của việc không cung cấp được chứng cứ.
Nơi nhận:
Ghi cụ thể nhân, quan, tổ chức đang
quảnlý, lưu giữ chứng cứ; đương sự đơn
yêu cầu của tòa án.
TÒA...........................................
Thẩm phán
Mẫu quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ - Trang 2
Mẫu quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ 9 10 911