Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu số 08LĐTL: Mẫu hợp đồng giao khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: 08- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Bộ phận:……….

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày.....tháng.....năm.....
Số:..................................
Họ và tên:.......................................................................Chức vụ:......................................................
Đại diện:..............................................................Bên giao khoán:......................................................
Họ và tên:.......................................................................Chức vụ:......................................................
Đại diện:..............................................................Bên nhận khoán:.....................................................
CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:..................................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................................
- Các điều kiện khác:...........................................................................................................................
II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-............................................................................................................................................................
-............................................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-............................................................................................................................................................
-............................................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-............................................................................................................................................................
-................................................................................................................................................
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 08- LĐTL
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày.....tháng.....năm.....
Số:..................................
Họ tên:.......................................................................Chức vụ:......................................................
Đại diện:..............................................................Bên giao khoán:......................................................
Họ tên:.......................................................................Chức vụ:......................................................
Đại diện:..............................................................Bên nhận khoán:.....................................................
CÙNG KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:..................................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................................
- Các điều kiện khác:...........................................................................................................................
II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-............................................................................................................................................................
-............................................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ của người nhận khoán:
-............................................................................................................................................................
-............................................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ của bên giao khoán:
Mẫu số 08LĐTL: Mẫu hợp đồng giao khoán - Trang 2
Mẫu số 08LĐTL: Mẫu hợp đồng giao khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu số 08LĐTL: Mẫu hợp đồng giao khoán 9 10 882