Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 43
(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008
của Tổng thanh tra)
(1)……………………..
(2) …………………….
Số: ………/QĐ……….. (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------......., ngày …. tháng …. năm …….
QUYẾT ĐỊNH

về việc giải quyết khiếu nại ……….. (4)
(lần đầu)
…………….……………………………………. (5)
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ ...........................................................................................................,
Xét đơn khiếu nại ngày …../…../…….. của ............................................ (6)
Địa chỉ ............................................................................................................
Khiếu nại đối với ……………………….. (7) của ................................. (8);
Nội dung khiếu nại: .......................................................................................
........................................................................................................................
Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: ...........................................................
........................................................................................................................
Căn cứ ...................................................................................................... (9)
Kết luận .................................................................................................. (10)
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ................................................................................... (11) (hoặc 12)
Điều 2. .................................................................................................... (13)
Điều 13. Trong thời hạn ….. ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này nếu không
đồng ý với việc giải quyết khiếu nại ……………… (6) có quyền khiếu nại đến
…………….. (14) ……………., hoặc khởi kiện đến vụ án hành chính tại Tòa án.
Điều 4. Các ông (bà) (8), (14) và (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

………………………… (5)
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Như Điều 4;
- Lưu ……
(1)...
MẪU SỐ 43
(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008
của Tổng thanh tra)
(1)……………………..
(2) …………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………/QĐ……….. (3) ......., ngày …. tháng …. năm …….
QUYẾT ĐỊNH
về việc giải quyết khiếu nại ……….. (4)
(lần đầu)
…………….……………………………………. (5)
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ ...........................................................................................................,
Xét đơn khiếu nại ngày …../…../…….. của ............................................ (6)
Địa chỉ ............................................................................................................
Khiếu nại đối với ……………………….. (7) của ................................. (8);
Nội dung khiếu nại: .......................................................................................
........................................................................................................................
Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: ...........................................................
........................................................................................................................
Căn cứ ...................................................................................................... (9)
Kết luận .................................................................................................. (10)
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ................................................................................... (11) (hoặc 12)
Điều 2. .................................................................................................... (13)
Điều 13. Trong thời hạn ….. ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này nếu không
đồng ý với việc giải quyết khiếu nại ……………… (6) có quyền khiếu nại đến
…………….. (14) ……………., hoặc khởi kiện đến vụ án hành chính tại Tòa án.
Điều 4. Các ông (bà) (8), (14) và (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mẫu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) - Trang 2
Mẫu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 9 10 102