Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu số: A01-TS Tờ khai bảo hiểm

Được đăng lên bởi ngo-duy-thuy-nuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 13813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số: A01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

TỜ KHAI THAM GIA

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Mã số: __________________________
I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA: 04114

X
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): Nguyễn Trần Xuân Trúc, [02]. Giới tính: Nam
Nữ
[03]. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1988, [04]. Dân tộc: Kinh, [05]. Quốc tịch:
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: phường Nguyễn Cư Trinh;Quận 1;TP Hồ Chí Minh;Việt Nam
[07]. Địa chỉ liên hệ: phường Nguyễn Cư Trinh;Quận 1;TP Hồ Chí Minh;Việt Nam
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: , di động: 0933.048.009
[09]. CMT số: 024086545, ngày cấp: , nơi cấp:
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:

[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số04114-04-2012 ngày 01/04/2012
có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 loại hợp đồng Hợp đồng xác định thời hạn
[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm –Hà Nội.
[12]. Nơi làm việc: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm –Hà Nội.
[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: Nhân viên Lễ tân.
[14]. Lương chính: ,
[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV ___, [15.2]. TNN____, [15.3]. TNVK____, [15.4]. Khác ____
[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):
[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):
[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH):
[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):_____________________________________
Xác nhận của người sử dụng lao động
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn
nhiệm trước pháp luật.
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:
Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

........., ngày...... tháng...... năm .........
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH
CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN
Từ
tháng
năm

Đến
tháng
năm

Diễn giải

Căn cứ
đóng

1

2

3

4

04/2012 04/2012

Nhân viên Lễ tân

Tỷ lệ đóng (%)
BHXH BHTN
5

6

17

1

...
Mẫu số: A01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Mã số: __________________________
I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA: 04114
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): Nguyễn Trần Xuân Trúc, [02]. Giới tính: Nam Nữ
[03]. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1988, [04]. Dân tộc: Kinh, [05]. Quốc tịch:
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: phường Nguyễn Cư Trinh;Quận 1;TP Hồ Chí Minh;Việt Nam
[07]. Địa chỉ liên hệ: phường Nguyễn Cư Trinh;Quận 1;TP Hồ Chí Minh;Việt Nam
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: , di động: 0933.048.009
[09]. CMT số: 024086545, ngày cấp: , nơi cấp:
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:
[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số04114-04-2012 ngày 01/04/2012
có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 loại hợp đồng Hợp đồng xác định thời hạn
[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm –Hà Nội.
[12]. Nơi làm việc: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm –Hà Nội.
[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: Nhân viên Lễ tân.
[14]. Lương chính: ,
[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV ___, [15.2]. TNN____, [15.3]. TNVK____, [15.4]. Khác ____
[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):
[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):
[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH):
[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):_____________________________________
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên
đúng s thật xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của người sử dụng lao động
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
X
Mẫu số: A01-TS Tờ khai bảo hiểm - Trang 2
Mẫu số: A01-TS Tờ khai bảo hiểm - Người đăng: ngo-duy-thuy-nuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu số: A01-TS Tờ khai bảo hiểm 9 10 251