Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ dự giờ

Được đăng lên bởi vinhphupro
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU DỰ GIỜ

SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT MINH THUẬN

Tiết dự thứ :……..

Họ tên người dạy:………………………………………………………………………………
Tên bài:……………………………………………………………Tiết PPCT………………….
Môn:……………………Lớp:………Tiết thứ :…Ngày dạy:……………………………….........
Họ tên người cùng dự:……………………………………………………………………………
I.TÓM TẮT DIỄN BIẾN BÀI GIẢNG:
Các bước
và thời gian

Diễn biến bài giảng
(Theo nội dung cần trao đổi)

Nhận xét
(Ưu, nhược điểm)

……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………....………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………….............

II. NHẬN XÉT CHUNG :

1. Ưu điểm
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................
SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG PHIẾU DỰ GIỜ
TRƯỜNG THPT MINH THUẬN
Họ tên người dạy:………………………………………………………………………………
Tên bài:……………………………………………………………Tiết PPCT………………….
Môn:……………………Lớp:………Tiết thứ :…Ngày dạy:……………………………….........
Họ tên người cùng dự:……………………………………………………………………………
I.TÓM TẮT DIỄN BIẾN BÀI GIẢNG:
Các bước
và thời gian
Diễn biến bài giảng
(Theo nội dung cần trao đổi)
Nhận xét
(Ưu, nhược điểm)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
....………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………….............
II. NHẬN XÉT CHUNG :
Tiết dự thứ :……..
Mẫu sổ dự giờ - Trang 2
Mẫu sổ dự giờ - Người đăng: vinhphupro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sổ dự giờ 9 10 819