Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ theo dõi nghỉ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM…………

Stt

A

MSNV

B

Họ tên

C

Chức danh

D

Bộ
phận

Ngày
vào

Số
ngày
phép

E

F

G

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Từ ngày
đến
ngày

Tổng
số
ngày

Số ngày
còn lại

Từ
ngày
đến
ngày

Tổng
số ngày

Số
ngày
còn lại

Từ
ngày
đến
ngày

Tổng
số ngày

Số ngày
còn lại

H

I

J=G-I

K

L

M=J-L

N

O

P=M-O

...
SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM…………
Stt MSNV H tên Ch c danh B
ph n
Ng yà
v oà
S
ng yà
phép
t 1Đợ t 2Đợ t 3Đợ
T ng y à
nđế
ng yà
T ng
s
ng yà
S ng y à
còn l i
T
ng yà
nđế
ng yà
T ng
s ng y à
S
ng yà
còn l i
T
ng yà
nđế
ng yà
T ng
s ng y à
S ng y à
còn l i
A B C D E F G H I J=G-I K L M=J-L N O P=M-O
Mẫu sổ theo dõi nghỉ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu sổ theo dõi nghỉ 9 10 915