Ktl-icon-tai-lieu

mẫu sổ thực tập

Được đăng lên bởi Nhung Mimosa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA ………………………………………………………………………………………………….

SỔ

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ và tên: ……………………………………………………………………………….
Lớp ………………………Ngành………………………………………………….……
Cơ quan thực tập …………………………………………………………………….
Thời gian thực tập ……………………………………………………………………

,ngày…..tháng…..năm 2016

…………………………

Mẫu
trang
Thời gian

Công việc đã làm

Tự nhận xét

Xác nhận
của người
hướng dẫn

Mẫu
trang
Thời gian

Công việc đã làm

Tự nhận xét

Xác nhận
của người
hướng dẫn

Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị hướng dẫn thực tập

Người xác nhận
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...
KHOA ………………………………………………………………………………………………….
SỔ
NHẬT KÝ THỰC TẬP
Họ và tên: ……………………………………………………………………………….
Lớp ………………………Ngành………………………………………………….……
Cơ quan thực tập …………………………………………………………………….
Thời gian thực tập ……………………………………………………………………
…………………………,ngày…..tháng…..năm 2016
mẫu sổ thực tập - Trang 2
mẫu sổ thực tập - Người đăng: Nhung Mimosa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu sổ thực tập 9 10 936