Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Được đăng lên bởi Hương Thủy Phùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4594 lần   |   Lượt tải: 8 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Hòa, ngày 1 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên: Bùi Thị Khuyên
Chức vụ : Giáo viên trường Tiểu học Xuân Hòa
Môn
: Chủ nhiệm lớp 1A2
Tổ:1,2,3
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban
hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-BGD ĐT mngayf 8/8/2011 của Bộ
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo TT số
26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ công văn số..../PGD&ĐT - GDTX về việc hướng dẫn thực hiện
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015và định hướng xây dựng
kế hoạch 2014-2015.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường.
1. Thuận lợi:
Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho
GV trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng
cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
+ Cơ sở vật chất được nhà trường đầu tư, đảm bảo cho các hoạt động tự
học, tự bồi dưỡng của GV.
+ Bản thân an tâm công tác, có tinht hần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ
được giao.
+ Được tham gia các lớp tập huấn của SGD và PGD. Thường xuyên trao
đổi kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp trong cụm Xuân Hòa. Có ý thức
tự học, tự bồi dưỡng.
2. Khó khăn:
Ngoài học động dạy học, GV còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác:
Công tác chủ nhiệm, công tác phổ cập, ácc hoạt động phong trào... ảnh hưởng
đến thời gian nghiên cứu, tự bồi dưỡng thường xuyên.

- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, ác nhân tôi xây dựng kế
hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
- Bồi dưỡng tập trung.
- Bồi dưỡng thường xuyên.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
1. Nội dung trọng tâm
1.1. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường
xuyên trong năm học.
1.2. Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập BDTX là:
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục
và những năng lực khác theo yêu cầu của châunr nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu
nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi
mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên...
PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HÒA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Hòa, ngày 1 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên: Bùi Thị Khuyên
Chức vụ : Giáo viên trường Tiểu học Xuân Hòa
Môn : Chủ nhiệm lớp 1A2 Tổ:1,2,3
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban
hành kèm theo thông số 32/2011/TT-BGD ĐT mngayf 8/8/2011 của B
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo TT số
26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ công văn số..../PGD&ĐT - GDTX về việc ớng dẫn thực hiện
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015và định hướng y dựng
kế hoạch 2014-2015.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường.
1. Thuận lợi:
N trường tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho
GV trong công tác giảng dạy các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng
cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
+ Cơ sở vật chất được n trường đầu tư, đảm bảo cho các hoạt động t
học, tự bồi dưỡng của GV.
+ Bản thân an tâm công tác, tinht hần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ
được giao.
+ Được tham gia các lớp tập huấn của SGD PGD. Thường xuyên trao
đổi kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp trong cụm Xuân Hòa. Có ý thức
tự học, tự bồi dưỡng.
2. Khó khăn:
Ngoài học động dạy học, GV còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác:
Công tác chủ nhiệm, công tác phổ cập, ácc hoạt động phong trào... ảnh hưởng
đến thời gian nghiên cứu, tự bồi dưỡng thường xuyên.
Mẫu sổ tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học - Trang 2
Mẫu sổ tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học - Người đăng: Hương Thủy Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu sổ tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học 9 10 189