Ktl-icon-tai-lieu

mẫu sơ yếu lí lịch

Được đăng lên bởi saobangkhoc56
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)

HỌ VÀ TÊN: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................….
Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................….
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ........................................................................
.................................................…................................................ ...............….

Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Ảnh
4x6
(Mới chụp
chưa quá
3 tháng)

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

- Họ và tên: .......….................................…........

- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) …………

- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): .……

- Hộ khẩu thường trú: ................………………

....................…….

....................................................................……...

- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)

............................................................….......……

- Tôn giáo: .................................…....………….

- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ..……..

- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức
ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)
- Đối tượng dự thi: ......…….....…......…

- Ngành học: .........….….…….......

- Ký hiệu trường: ....................

- Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .…...…….
…...

- Số báo danh: ...................…........………..……

(Môn 1: ..…….. Môn 2: …….. Môn 3: ..…….. )

- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN,
TCCN

- Điểm thưởng (nếu có): ..……...........…..............
- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:

* Xếp loại về học tập: .........................…..…....

.....................................……...............…...............

* Xếp loại về hạnh kiểm: ................………......

.............................……..........................................

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..….….

..........................................…................……….....

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…….

- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số c...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
__________
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
LÝ LCH HỌC SINH, SINH VIÊN
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)
HỌ VÀ TÊN: ...................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................….
Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................….
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ........................................................................
.................................................…................................................ ...............….
Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................…
mẫu sơ yếu lí lịch - Trang 2
mẫu sơ yếu lí lịch - Người đăng: saobangkhoc56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mẫu sơ yếu lí lịch 9 10 393