Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu SYLL – DOLAB-GIZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên khai sinh (viết chữ IN HOA):.........................................
- Giới tính: Nam  nữ ……………………………………….
Dán ảnh màu,
nền trắng cỡ ảnh - Họ và tên thường gọi……………………………………………
- Sinh ngày: ............../.........../............................................................
(4x6cm)
- Quê quán: ............................... .................................... ..................
……………………………………………………………………
- Nơi cư trú (nơi ở hiện tại, ghi cụ thể số nhà, thôn, xóm, phố):
................................................................................................................................. ........
…………………………………………………………………………………….
- Số CMND: …………… …...Ngày cấp……………Nơi cấp:….……….…. .........
- Điện thoại (ghi rõ mã vùng):
Nhà riêng:.......................... Cơ quan: ..................... Di động: .............................. ........
- Dân tộc: ......................................................... Tôn giáo: .................................... ........
- Trình độ chuyên môn: ......................................................................................... ........
- Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………….........
- Trình độ tin học:……………………………………………………………..........
- Công việc đang làm: .......................................................................................... ........
.................................................................................................................................. ........
- Nơi làm việc: ........................................................................................................ ........
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): ...................;Ngày chính thức:..........
- Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................ ........
- Khen thưởng:………………………………………………………….…………..
- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .............................................................. ........
………………………………………………………………………………………
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- Họ và tên cha: .......................................................................... Năm sinh ......... ........
+ Nghề nghiệp, chức vụ: ................................................................................. ........
+ Nơi cư trú: ..................................................................................................... .....
1
Mẫu SYLL – DOLAB-GIZ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh pc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Hvà tên khai sinh (viết ch IN HOA):.........................................
- Giới tính: Nam n ……………………………………….
- H và tên tng gọi……………………………………………
- Sinh ngày: ............../.........../............................................................
- Quê quán: ............................... .................................... ..................
…………………………
- Nơi cư trú (nơi hiện tại, ghi cthsnhà, tn, m, ph):
................................................................................................................................. ........
…………………………………………………………………………………….
- SCMND: ……...Ngày cp………Nơi cp:.…….. .........
- Điện thoại (ghi rõ mã vùng):
Nhà rng:.......................... quan: ..................... Di động: .............................. ........
- Dân tộc: ......................................................... Tôn giáo: .................................... ........
- Trình độ chuyên n: ......................................................................................... ........
- Trình đ ngoại ng:…………………….........
- Trình đ tin hc:……………………..........
- Công vic đang làm: .......................................................................................... ........
.................................................................................................................................. ........
- Nơi làm việc: ........................................................................................................ ........
- Ngày vào Đng Cộng sn Vit Nam (nếu ): ...................;Ngày cnh thức:..........
- Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................ ........
- Khen thưởng:……………………………………………….……..
- K luật (Đng, chính quyn, đoàn thể): .............................................................. ........
………………………………………………………………………………………
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- H và n cha: .......................................................................... Năm sinh ......... ........
+ Nghnghip, chức v: ................................................................................. ........
+ Nơi cư trú: ..................................................................................................... ........
- H và n m: ........................................................................... Năm sinh ......... ........
Dán ảnh màu,
nền trắng c ảnh
(4x6cm)
Mẫu sơ yếu lý lịch - Trang 2
Mẫu sơ yếu lý lịch - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sơ yếu lý lịch 9 10 140