Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu SYLL – DOLAB-GIZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên khai sinh (viết chữ IN HOA):.........................................
- Giới tính: Nam  nữ ……………………………………….
Dán ảnh màu,
nền trắng cỡ ảnh - Họ và tên thường gọi……………………………………………
- Sinh ngày: ............../.........../............................................................
(4x6cm)
- Quê quán: ............................... .................................... ..................
……………………………………………………………………
- Nơi cư trú (nơi ở hiện tại, ghi cụ thể số nhà, thôn, xóm, phố):
................................................................................................................................. ........
…………………………………………………………………………………….
- Số CMND: …………… …...Ngày cấp……………Nơi cấp:….……….…. .........
- Điện thoại (ghi rõ mã vùng):
Nhà riêng:.......................... Cơ quan: ..................... Di động: .............................. ........
- Dân tộc: ......................................................... Tôn giáo: .................................... ........
- Trình độ chuyên môn: ......................................................................................... ........
- Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………….........
- Trình độ tin học:……………………………………………………………..........
- Công việc đang làm: .......................................................................................... ........
.................................................................................................................................. ........
- Nơi làm việc: ........................................................................................................ ........
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): ...................;Ngày chính thức:..........
- Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................ ........
- Khen thưởng:………………………………………………………….…………..
- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .............................................................. ........
………………………………………………………………………………………
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- Họ và tên cha: .......................................................................... Năm sinh ......... ........
+ Nghề nghiệp, chức vụ: ................................................................................. ........
+ Nơi cư trú: ..................................................................................................... .....
2
+ Nghnghip, chức v: .................................................................................. ........
+ Nơi cư trú: ..................................................................................................... ........
- H và n vợ (chồng): .............................................................. Năm sinh ......... ........
+ Quê quán:.......................................................... ........................................... ........
+ Nơi cư trú: ..................................................................................................... ........
+ Nghnghip, chức v: ................................................................................. ........
+ Nơi làm việc: ................................................................................................ ........
+ Đng viên (nếu ): ...................................................................................... ........
- H và n các con, năm sinh, i cư trú (nếu có): .............................................. ........
.................................................................................................................................. ........
.................................................................................................................................. ........
.................................................................................................................................. ........
M TT Q TNH ĐÀO TO, CÔNG TÁC
(t năm 18 tuổi đến nay)
Ttng ........ năm ...........
đến tháng ........ m ............
m công vic, gi chức v gì? tại
quan, bệnh viện nào? ở đâu?
T..................………..
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Tôi xin cam đoan nhng li khai trên là đúng s tht, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chu trách nhiệm trưc pháp luật.
Chng nhận của cơ quan,
tổ chc, đơn vị nơi làm việc hoc
Uỷ ban nn n, phường, th
trn i trú
…………Ngày ....... tháng ........ năm 2013
Ký tên
(Ghi họ và tên)
Mẫu sơ yếu lý lịch - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sơ yếu lý lịch 9 10 311