Ktl-icon-tai-lieu

mẫu tài liệu qđ 62 của thủ tướng chính phủ

Được đăng lên bởi bon-quanvan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấpmột lần
theo quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/ 11/2011
của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên : .......................................................... Bí danh .................................. Nam , nữ
Thuộc đối tượng (quân nhân, cơ yếu)..................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........../............/............ số CMND .................................................
Quê quán : ......................................................Đồng Tiến – Ứng Hòa – Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………...…………………………………………………....

Vào đảng : .................................... chính thức ....................................................................
Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức:
Ngày ........ Tháng ….... năm ................; đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e,f) hoặc cơ quan
tuyển dụng, tổ chức quản lý: ...............................................................................................
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; ngày..........tháng ….........năm…..........
Tái ngũ: Ngày ..... tháng ......... năm .......... đơn vị (c, d, e, f ... ).........................................
Phục viên, xuất ngũ: Ngày ........... tháng ........... năm ........................................................
Nơi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Xã.................................................
huyện……………............................ tỉnh (TP)…………....................................................
Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ..............................
..............................................................................................................................................
Hiện đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng, hoặc
chưa được hưởng chế độ chính sách gì:. .............................................................................
Đã thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa?.......................................................
Nơi đăng ký khám chữa bệnh:................................ ………………………........................

Các giấy tờ còn lưu giữ........................................................................................................
..............................................................
Mẫu 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấpmột lần
theo quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/ 11/2011
của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên : .......................................................... Bí danh .................................. Nam , nữ
Thuộc đối tượng (quân nhân, cơ yếu)..................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........../............/............ số CMND .................................................
Quê quán : ......................................................Đồng Tiến – Ứng Hòa – Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………...…………………………………………………....
Vào đảng : .................................... chính thức ....................................................................
Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức:
Ngày ........ Tháng ….... năm ................; đơn v khi nhập ngũ (c, d, e,f) hoặc cơ quan
tuyển dụng, tổ chức quản lý: ...............................................................................................
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; ngày..........tháng ….........năm…..........
Tái ngũ: Ngày ..... tháng ......... năm .......... đơn vị (c, d, e, f ... ).........................................
Phục viên, xuất ngũ: Ngày ........... tháng ........... năm ........................................................
Nơi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Xã.................................................
huyện……………............................ tỉnh (TP)…………....................................................
Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ..............................
..............................................................................................................................................
Hiện đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng, hoặc
chưa được hưởng chế độ chính sách gì:. .............................................................................
Đã thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa?.......................................................
Nơi đăng ký khám chữa bệnh:................................ ………………………........................
mẫu tài liệu qđ 62 của thủ tướng chính phủ - Trang 2
mẫu tài liệu qđ 62 của thủ tướng chính phủ - Người đăng: bon-quanvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu tài liệu qđ 62 của thủ tướng chính phủ 9 10 83