Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tham gia BHXH,BHYT,BHTN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

STT
1

Hä và tªn
2

Mẫu 02a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số:
1333/QĐ ngày 21/02/2008 của
BHXHVN

Danh s¸ch lao ®éng tham gia bhxh, bhyt, BHTN
Sè

Sè sæ
BHXH

Sè thÎ
BHYT

Ngµy th¸ng
n¨m sinh

N÷
(x)

Số
CMT

§Þa chØ

3

4

5

6

7

Th¸ng

8

n¨m
§¨ng ký KCB
ban ®Çu
TØnh
BÖnh
viÖn
9
10

Phô cÊp

TiÒn l¬ng,
tiÒn c«ng

CV

11

12

TN
VK
13

TNN

KV

14

15

§ãng
BH ThÊt
nghiÖp
(x)
16

§ãng tõ
th¸ng,
n¨m

Ghi
chó

17

18

tæng hîp chung
- Sè sæ BHXH ®îc cÊp:..... sè, tõ sè.... ®Õn sè.....
- Sè thÎ BHYT ®îc cÊp:..... thÎ, trong ®ã cÊp ngo¹i tØnh.....thÎ
- Thêi h¹n sö dông cña thÎ BHYT tõ ngµy: ……/……/…..®Õn ngµy..../…./….
Ph¸t sinh t¨ng

BHXH

BHYT

BHTN

1. Sè lao ®éng
2. QL tham gia
3. Sè ph¶i ®ãng
4. §iÒu chØnh sè ph¶i ®ãng

Ngày

tháng

năm

Ngày

tháng

năm

Cán bộ Thu

Phụ trách thu

Người lập biểu

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ghi chó: - MÉu 02a-TBH ®¬n vÞ sö dông lËp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN lÇn ®Çu hoÆc khi cã lao ®éng t¨ng míi ®Î cÊp thÎ BHYT, sæ BHXH.
- Cét 16 ®¸nh dÊu (x) ®èi víi ngêi lao ®éng thuéc ®èi tîng tham gia BH thÊt nghiÖp

Tên đơn vị:
Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:
Mã KCB

Mẫu 03a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1333/QĐ
ngày 21/02/2008 của BHXHVN

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT
Số

Tháng

năm

Tiền lương và phụ cấp
STT

1

Họ và tên

Số sổ
BHXH

2

Ngµy th¸ng
n¨m sinh

Thời gian

Mức cũ

Mức mới
Phụ cấp

Phụ cấp
Tiền lương,
tiền công

CVụ

4

5

3

TN
VK
6

TNNG

KV

Tiền lương,
tiền công

CV

TNVK

TNN

KV

Từ
tháng

Đến
tháng

7

8

9

10

11

12

13

14

Tỷ lệ
nộp
bổ
sung

15

16

TỔNG HỢP CHUNG
Phát sinh

Bảo hiểm xã hội
Tăng
Giảm

Bảo hiểm y tế
Tăng
Giảm

Bảo hiểm thất nghiệp
Tăng
Giảm

1. Số LĐ
2. Quỹ lương
3. Số phải nộp
4. Đ/c số phải nộp
Ngày
Cán bộ thu

tháng
Phụ trách thu

năm

Ngày
Người lập biểu

Ghi chú: Mẫu 03a -TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

tháng

năm

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ghi
chú
18

...
Danh s¸ch lao ®éng tham gia bhxh, bhyt, BHTN
Sè Th¸ng n¨m
STT Hä v tªnà Sè sæ
BHXH
Sè thÎ
BHYT
Ngµy th¸ng
n¨m sinh
(x)
S
CMT
§Þa chØ
§¨ng ký KCB
ban ®Çu TiÒn l¬ng,
tiÒn c«ng
Phô cÊp §ãng
BH ThÊt
nghiÖp
(x)
§ãng tõ
th¸ng,
n¨m
Ghi
chó
TØnh BÖnh
viÖn
CV TN
VK
TNN KV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
tæng hîp chung
- Sè sæ BHXH ®îc cÊp:..... sè, tõ sè.... ®Õn sè.....
- Sè thÎ BHYT ®îc cÊp:..... thÎ, trong ®ã cÊp ngo¹i tØnh.....thÎ
- Thêi h¹n sö dông cña thÎ BHYT tõ ngµy: / / ..®Õn ngµy..../ ./ . …… ……
Ngày tháng năm Ngày tháng năm
Ph¸t sinh t¨ng BHXH BHYT BHTN
1. Sè lao ®éng
2. QL tham gia
3. Sè ph¶i ®ãng
4. §iÒu chØnh sè ph¶i ®ãng
Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:
Mẫu 02a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số:
1333/QĐ ngày 21/02/2008 của
BHXHVN
Mẫu tham gia BHXH,BHYT,BHTN - Trang 2
Mẫu tham gia BHXH,BHYT,BHTN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu tham gia BHXH,BHYT,BHTN 9 10 527