Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

-------------…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: ..........................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ......................................
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm .....................................
Lý do tạm ngừng:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung của Thông báo này.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

...
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: ..........................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ......................................
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm .....................................
Lý do tạm ngừng:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung của Thông báo này.
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 9 10 959