Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo, kháng nghị

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÀ ÁN...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

_____

NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________
......., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO
Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)(1)
TOÀ ...................................

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,
Thông báo cho:(2)........................................được biết như sau:
Ngày.......tháng...... năm.........,........................................
có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số.....) với nội dung.......................(3)
Ngày....... tháng...... năm........., người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có
văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị).
...................................(4)
...................

...
TOÀ ÁN...
_____
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________
......., ngày...... tháng ...... năm......
THÔNG BÁO
Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)(1)
TOÀ ...................................
Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,
Thông báo cho:(2)........................................được biết như sau:
Ngày.......tháng...... năm.........,........................................
có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số.....) với nội dung.......................(3)
Ngày....... tháng...... năm........., người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có
văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị).
...................................(4)
...................
Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo, kháng nghị - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo, kháng nghị 9 10 163