Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------…., ngày….. tháng ….. năm …..

THỐNG KÊ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức
nước ngoài – tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
2. Loại hình nhà đầu tư:

Cá nhân

Tổ chức

3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinhdoanh
đối với tổ chức)/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân):.......
Tel:.........................................Fax:............................Email:...................................................
4. Quốc tịch của nhà đầu tư:.......................................................................................................
5. Giấy đăng ký NSH1................................................................................................................
Do:……………………………… cấp ngày………tháng………..năm……………..……..
Có hiệu lực tới ngày………..tháng………….năm………………………………………....
6. Mã số giao dịch chứng khoán:……………………………………………………………...
Ngày cấp:...............................................................................................................................
7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có):...............................................................................
Số tài khoản:...........................................................................................................................
Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt):...............................................................
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký...........................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số............do UBCKNN cấp
ngày.....tháng.....năm..................
8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):
Số tài khoản:.................................................. .......................................................................
Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt):............................... ..........................
Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán......................................................................
Giấy phép thành lập và hoạt động số............do UBCKNN cấp ngày.....tháng.....năm........
Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
…., ngày….. tháng ….. năm …..
THỐNG KÊ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức
nước ngoài – tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)
2. Loại hình nhà đầu tư: Cá nhân Tổ chức
3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu(địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng kinhdoanh
đối với tổ chức)/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân):.......
Tel:.........................................Fax:............................Email:...................................................
4. Quốc tịch của nhà đầu tư:.......................................................................................................
5. Giấy đăng ký NSH
1
................................................................................................................
Do:……………………………… cấp ngày………tháng………..năm……………..……..
Có hiệu lực tới ngày………..tháng………….năm………………………………………....
6. Mã số giao dịch chứng khoán:……………………………………………………………...
Ngày cấp:...............................................................................................................................
7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có):...............................................................................
Số tài khoản:...........................................................................................................................
Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt):...............................................................
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký...........................................................................
Giấy chứng nhận đăng hoạt động lưu số............do UBCKNN cấp
ngày.....tháng.....năm..................
8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):
Số tài khoản:.................................................. .......................................................................
Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt):............................... ..........................
Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán......................................................................
Giấy phép thành lập và hoạt động số............do UBCKNN cấp ngày.....tháng.....năm........
1
Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập
pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt
Nam
Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài - Trang 2
Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 9 10 40