Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thông tin người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
(kèm theo công văn số.............ngày...../.../...
của.............................) (2)

Ảnh
(3)

1.Họ và tên (viết chữ hoa):..................................................................................
2.Sinh ngày.......tháng......năm..............
4.Quốc tịch gốc:...............................

3.Giới tính: nam 

nữ 

Quốc tịch hiện nay:...................................

5.Tôn giáo:.......................................................... 6.Ngh ề nghiệp:........................
7.Chức vụ:........................................................................................................
8.Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
loai (4):.............................................................................................................
cơ quan cấp:.......................................................... có giá trị đến ngày:................
9.Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
-Địa chỉ cư trú:..................................................................................................
-Nơi làm việc:....................................................................................................
10.Nhập cảnh Việt Nam ngày............. với mục đích..................................................
.......................................................................................................................
11.Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày:
12.Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:
-Địa chỉ tạm trú:.................................................................................................
-Làm việc với cơ quan/tổ chức:.............................................................................
Địa chỉ..............................................................................................................
13.Đề nghị cấp thẻ tạm trú:
-Thời hạn từ ngày:.............................................. đến ngày:.................................
-Địa chỉ tạm trú:.................................................................................................
-Mục đích tạm trú (5):.........................................................................................
+Làm việc với cơ quan/tổ chức:............................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................
+Sống cùng ô...
THÔNG TIN V NG I N C NGOÀI ƯỜ ƯỚ
NGH C P TH T M TRÚĐỀ (1)
(kèm theo công v n s .............ngày...../.../...ă
c a.............................) (2)
nh
(3)
1.H và tên (vi t ch hoa):.................................................................................. ế
2.Sinh ngày.......tháng......n m..............ă 3.Gi i tính: nam ! n !
4.Qu c t ch g c:............................... Qu c t ch hi n nay:...................................
5.Tôn giáo:.......................................................... 6.Ngh nghi p:........................
7.Ch c v :........................................................................................................
8.H chi u/gi y t có giá tr thay h chi u s : ế ế
loai (4):.............................................................................................................
c quan c p:.......................................................... có giá tr n ngày:................ơ đế
9. a ch c trú, n i làm vi c n c ngoài tr c khi nh p c nh Vi t Nam:Đị ư ơ ướ ướ
- a ch c trú:..................................................................................................Đị ư
-N i làm vi c:....................................................................................................ơ
10.Nh p c nh Vi t Nam ngày............. v i m c ích.................................................. đ
.......................................................................................................................
11. ã c ch ng nh n t m trú n ngày:Đ đượ đế
12. a ch ang t m trú và làm vi c Vi t Nam:Đị đ
- a ch t m trú:.................................................................................................Đị
-Làm vi c v i c quan/t ch c:............................................................................. ơ
a ch ..............................................................................................................Đị
13. ngh c p th t m trú:Đề
-Th i h n t ngày:.............................................. n ngày:................................. đế
- a ch t m trú:.................................................................................................Đị
-M c ích t m trú (5):......................................................................................... đ
+Làm vi c v i c quan/t ch c:............................................................................ ơ
a ch :...........................................................................................................Đị
+S ng cùng ông/bà:....................................... quan h .........................................
.....................................................................................................................................................
Ghi chú (1),(2),(3),(4),(5):
(1) óng d u treo c a c quan/ t ch c vào phía trái bên c nh tiêu này.Đ ơ đề
(2) Công v n theo m u N5A.ă
(3) Dán 01 nh m i ch p, c 3x4 cm, m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính m u, có óng d u giáp lai c a c quan/ đ để đ đ ơ
t ch c ngh c p th t m trú; kèm theo 01 nh r i cùng ki u c p th . đề để
Mẫu thông tin người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú - Trang 2
Mẫu thông tin người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thông tin người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú 9 10 735