Ktl-icon-tai-lieu

mẫu thư

Được đăng lên bởi banhtan87
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẬN TÂN BÌNH
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÖ CHUÙC MÖØNG
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

KÍNH CHUÙC
Anh:………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………….
…..…………………………………………………..

&

Chị:……………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………
...……………………………………………………..

Traêm naêm haïnh phuùc
Chủ tịch

Lưu Công Trường

...
QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÖ CHUÙC MÖØNG
U BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3
KÍNH CHUÙC
Anh:……………………………………………… & Chị:……………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………
…..………………………………………………….. ...……………………………………………………..
Traêm naêm haïnh phuùc
Chủ tịch
Lưu Công Trường
mẫu thư - Người đăng: banhtan87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu thư 9 10 870