Ktl-icon-tai-lieu

MẪU TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

Được đăng lên bởi tin
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIỀN ĐIỆN, NƯỚC THÁNG

/2012

Tổng tiền nước của xóm:

Đơn giá

Số người tính tiền nước :

Tiền hao tổn/1kw

Mỗi người đóng

Số người tính tiền điện :

:

PHÒNG CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ

SỐ ĐIỆN

THÀNH TIỀN

TIỀN HAO TỔN

CHỈ SỐ MỚI

SỐ ĐIỆN

TIỀN TRONG

TIỀN ĐIỆN XÓM

2

▬

×

HOÁ ĐƠN

+

3

CHỈ SỐ CŨ

1 700 vnd

▬

TIỀN HAO TỔN XÓM

4

TỔNG THÀNH TIỀN

÷

5

÷

TỔNG SỐ NGƯỜI

6

TỔNG SỐ ĐIỆN

►(ĐƠN GIÁ

7

►( ĐƠN GIÁ

TIỀN CHUNG)

XÓM

TIỀN HAO TỔN)

:

TIỀN CHUNG

1

: 1700đ/1Kw

0

∑═

∑═

Kỳ tính tiền điện, nước căn cứ vào ngày trong hoá đơn
Nước là ngày 06 hàng tháng
Điện là ngày 07 hàng tháng
Tính tiền điện, nước với bất kỳ ai ở từ 07 ngày trở lên trong tháng

∑═

∑═

TỔNG TIỀN

0
∑═

Số tiền điện trong hoá đơn :
Số tiền điện thừa :
Số tiền nước thừa :
Tổng quỹ xóm hiện nay
:

}

...
TIỀN ĐIỆN, NƯỚC THÁNG /2012
Tổng tiền nước của xóm: Đơn giá : 1700đ/1Kw
Số người tính tiền nước : Tiền hao tổn/1kw :
Mỗi người đóng : Số người tính tiền điện :
PHÒNG
CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ SỐ ĐIỆN THÀNH TIỀN TIỀN HAO TỔN TIỀN CHUNG TỔNG TIỀN
1
CHỈ SỐ MỚI SỐ ĐIỆN TIỀN TRONG TIỀN ĐIỆN XÓM
2
×
HOÁ ĐƠN
+
3
CHỈ SỐ CŨ
1 700 vnd
TIỀN HAO TỔN XÓM
4
TỔNG THÀNH TIỀN
÷
5
÷
TỔNG SỐ NGƯỜI
6
TỔNG SỐ ĐIỆN ►(ĐƠN GIÁ
7
►( ĐƠN GIÁ TIỀN CHUNG)
XÓM
TIỀN HAO TỔN)
0 0
∑═ ∑═ ∑═ ∑═ ∑═
Kỳ tính tiền điện, nước căn cứ vào ngày trong hoá đơn
Số tiền điện trong hoá đơn :
Nước là ngày 06 hàng tháng
Số tiền điện thừa :
}
Điện là ngày 07 hàng tháng
Số tiền nước thừa :
Tính tiền điện, nước với bất kỳ ai ở từ 07 ngày trở lên trong tháng
Tổng quỹ xóm hiện nay :
MẪU TIỀN ĐIỆN, NƯỚC - Người đăng: tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU TIỀN ĐIỆN, NƯỚC 9 10 778