Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ giấy ĐK khai sinh

Được đăng lên bởi heohaudau2001
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)..............................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2).......................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).....................................................................
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................
Đề nghị(1)...........................................................................................đăng ký khai
sinh cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:....................................
................................................................................................................................)
Nơi sinh: (4).………………………………………………………....…………….
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: ……………………………………..
Họ và tên cha: …………………………………………………….......…………
Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ........................Năm sinh ................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………...………………………
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...………….
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh ………………………….
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………...
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ………….., ngày ........... tháng .........
năm ..............
Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………….

…………………………..

Chú thích:
(1)
Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2)
Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi
đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3)
Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.
(4)
Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính
nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi:
(1)
..............................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.......................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
.....................................................................
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................
Đề nghị
(1)
...........................................................................................đăng khai
sinh cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:....................................
................................................................................................................................)
Nơi sinh:
(4)
.………………………………………………………....…………….
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: ……………………………………..
Họ và tên cha: …………………………………………………….......…………
Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ........................Năm sinh ................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
………………………………...………………………
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...………….
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh ………………………….
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
………………………………………………………...
Tôi cam đoan lời khai trên đây đúng s thật chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ………….., ngày ........... tháng .........
năm ..............
Người đi khai sinh
(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
..........................................
Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………….
Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………..
Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1
Mẫu tờ giấy ĐK khai sinh - Trang 2
Mẫu tờ giấy ĐK khai sinh - Người đăng: heohaudau2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu tờ giấy ĐK khai sinh 9 10 750