Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ hủy bỏ di chúc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________

TỜ HỦY BỎ DI CHÚC [1]
Hôm nay, ngày........tháng.........năm........... (Ngày … tháng … năm …..), vào
lúc.......giờ......phút, tại Phòng Công chứng số .............
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
Ông

:

Ngày, tháng, năm sinh

:

Chứng minh nhân dân số

:

Địa chỉ thường trú

:

Bà

:

Ngày, tháng, năm sinh

:

Chứng minh nhân dân số

:

Địa chỉ thường trú

:

Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt (sức khỏe của chúng tôi
còn được kiểm chứng bởi giấy khám sức khỏe do ………….cấp ngày ..................... đính kèm).
Nguyên trước đây vào ngày..............tháng............năm.............., chúng tôi có lập tờ di chúc
được ..........chứng nhận số:.......... ngày.....tháng.........năm......... Theo nội dung di chúc trên,
chúng tôi có để lại căn nhà số:………...cho..........................
Nay bằng văn bản này, chúng tôi tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập
ngày.....tháng........năm.......... có chứng nhận của……………. số...........kể từ ngày chúng tôi ký
vào Tờ hủy bỏ di chúc này và được Phòng Công chứng số................chứng nhận, tờ di chúc nêu
trên không còn hiệu lực nữa. Để làm chứng cho việc chúng tôi hủy bỏ di chúc, chúng tôi có mời
hai nhân chứng là:
Ông

:

Ngày, tháng, năm sinh

:

Chứng minh nhân dân số

:

Địa chỉ thường trú

:

Bà

:

Ngày, tháng, năm sinh

:

Chứng minh nhân dân số

:

Địa chỉ thường trú

:

Hai nhân chứng kể trên là do chúng tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người
thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của chúng tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ
tài sản liên quan tới nội dung hủy bỏ di chúc nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Chúng tôi đã được nghe nhân chứng đọc lại nội dung Tờ hủy bỏ di chúc do Công chứng viên
Phòng Công chứng số........... ghi chép trên đây và xác nhận nội dung hủy bỏ di chúc đã được ghi
chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi không sửa đổi
hoặc thêm bớt điều gì.
Tờ khai hủy bỏ di chúc được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản............trang, Phòng Công chứng
số…………… lưu giữ 01 bản.

Nhân chứng

Người lập di chúc

1
(Ký và ghi rõ họ và tên)

2
(Ký và ghi rõ họ và tên)

(Ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số
58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________
TỜ HỦY BỎ DI CHÚC [1]
Hôm nay, ngày........tháng.........năm........... (Ngày … tháng … năm …..), vào
lúc.......giờ......phút, tại Phòng Công chứng số .............
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
Ông :
Ngày, tháng, năm sinh :
Chứng minh nhân dân số :
Địa chỉ thường trú :
:
Ngày, tháng, năm sinh :
Chứng minh nhân dân số :
Địa chỉ thường trú :
Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt (sức khỏe của chúng tôi
còn được kiểm chứng bởi giấy khám sức khỏe do ………….cấp ngày ..................... đính kèm).
Nguyên trước đây vào ngày..............tháng............năm.............., chúng tôi lập tờ di chúc
được ..........chứng nhận số:.......... ngày.....tháng.........năm......... Theo nội dung di chúc trên,
chúng tôi có để lại căn nhà số:………...cho..........................
Nay bằng văn bản này, chúng tôi tuyên bố hủy bỏ di chúc do chúng tôi lập
ngày.....tháng........năm.......... chứng nhận của……………. số...........kể từ ngày chúng tôi
vào Tờ hủy bỏ di chúc này được Phòng Công chứng số................chứng nhận, tờ di chúc nêu
trên không còn hiệu lực nữa. Để làm chứng cho việc chúng tôi hủy bỏ di chúc, chúng tôi có mời
hai nhân chứng là:
Ông :
Mẫu tờ hủy bỏ di chúc - Trang 2
Mẫu tờ hủy bỏ di chúc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu tờ hủy bỏ di chúc 9 10 663