Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH
(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới c ủa
Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)

Ảnh 4x6cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng
đầu để trần
(1)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):.................................................................2- Nam 

Nữ 

3- Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại................................................................
4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc.......................... 6- Tôn giáo................................................
7- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà..................đường phố (thôn)................................................
phường (xã).............................quận (huyện)...........................thành phố (tỉnh).......................
8- Nơi thường xuyên ở (nếu khác với nơi đăng ký thường trú)......................................................
......................................................................................................................................
9- Giấy CMND số:..............................ngày cấp......./......./........n ơi cấp....................................
10- Nghề nghiệp:................................... 11- Nơi làm
việc:...................................................... .............................................................................
.........................................................
12- Tên, địa chỉ của cơ quan (nếu có) ...................................................................................
......................................................................................................................................
13- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):.................................................................................
.......................................................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Xác nhận của Phòng QLXNC - Công an
tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú hoặc
của Cơ quan chủ quản (3)

Làm tại................ngày.......tháng.......năm........
Người đề nghị (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 02 ảnh để cấp Giấy thông hành.
(2) Trẻ em dưới 14 tuổi do cha, mẹ hoặc người đỡ đầu phải khai và ký thay.
(3) - Chỉ áp dụng đối với người đề ngh...
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
----------------------------
T KHAI
NGH C P GI Y THÔNG HÀNH NH P XU T C NHĐỀ
(Dùng cho công dân Vi t Nam xu t nh p c nh sang các thành ph biên gi i c a
Trung Qu c ti p giáp Vi t Nam) ế
nh 4x6cm
m i ch p
m t nhìn th ng
u tr nđầ đ
(1)
1- H và tên ( vi t ch in hoaế ):.................................................................2- Nam  N
3- Sinh ngày..........tháng..........n m................. t i................................................................ă
4- Qu c t ch Vi t Nam 5- Dân t c.......................... 6- Tôn giáo................................................
7- N i ng ký th ng trú: S nhà.................. ng ph (ơ đă ườ đườ thôn)................................................
ph ng (ư ).............................qu n ( huy n )...........................thành ph ( t nh ).......................
8- N i th ng xuyên (ơ ườ n u khác v i n i ng ký th ng trúế ơ đă ườ )......................................................
......................................................................................................................................
9- Gi y CMND s :..............................ngày c p......./......./........n i c p.................................... ơ
10- Ngh nghi p:................................... 11- N i làm ơ
vi c:...................................................... .............................................................................
.........................................................
12- Tên, a ch c a c quan (đị ơ n u cóế ) ...................................................................................
......................................................................................................................................
13- Nh ng i u mu n ghi thêm ( đ n u cóế ):.................................................................................
.......................................................................................................................................
Tôi xin ch u trách nhi m tr c pháp lu t v nh ng l i khai trên./. ướ
Xác nh n c a Phòng QLXNC - Công an
t nh, thành ph n i ng ký th ng trú ho c ơ đă ườ
c a C quan ch qu n ơ (3)
Làm t i................ngày.......tháng.......n m........ ă
Ng i nghườ đề (2)
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú: (1) Dán vào khung 1 nh, kèm theo 02 nh c p Gi y thông hành. đ
(2) Tr em d i 14 tu i do cha, m ho c ng i u ph i khai và ký thay. ướ ườ đỡ đầ
(3) - Ch áp d ng i v i ng i ngh c p Gi y thông hành nh p xu t c nh có giá tr 12 tháng. đố ườ đề
- N u là cán b thì vi c xác nh n ph i do th tr ng c quan có th m quy n qu n lý cán b ký tên. N uế ưở ơ ế
không ph i là cán b thì vi c xác nh n ph i do Phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph n i ơ
ng i ngh ng ký th ng trú ký tên.ườ đề đă ư
Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh - Trang 2
Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh 9 10 518