Ktl-icon-tai-lieu

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG .

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 10
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG .
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:……………...........................Số CMND hoặc hộ
chiếu...............................
Ngày cấp:…………………………………...............Nơi cấp....
………………………………….
Địa chỉ thường trú:……………………………………...
………………………………………...
Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):………….................Số CMND hoặc hộ
chiếu.....................
Ngày cấp:………………………………….....Nơi
cấp……………………………………..........
Địa chỉ thường trú:...……………………………...
……………………………………………….
Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu
sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………...Công suất ...
……………………………
Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….
…………………….
Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….
…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….... Trọng
lượng……………………………
Giấy tờ kèm theo, gồm có:
+
……………………………………………………………………………………...
+
……………………………………………………………………………………...
+
……………………………………………………………………………………...
Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
……, ngày.....tháng…… năm………
Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:
Số đăng ký tạm thời:………………………
Cấp ngày……tháng…..năm……….
Cán bộ làm thủ tục
GTVT
(Ký, ghi rõ họ tên)
dấu)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:
- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;
- Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.

Giám đốc Sở
(Ký tên, đóng

...
Phụ lục 10
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG .
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:……………...........................Số CMND hoặc hộ
chiếu...............................
Ngày cấp:…………………………………...............Nơi cấp....
………………………………….
Địa chỉ thường trú:……………………………………...
………………………………………...
Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):………….................Số CMND hoặc hộ
chiếu.....................
Ngày cấp:………………………………….....Nơi
cấp……………………………………..........
Địa chỉ thường trú:...……………………………...
……………………………………………….
Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu
sơn…………………………………
Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………...Công suất ...
……………………………
Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….
…………………….
Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….
…………………………
Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….... Trọng
lượng……………………………
Giấy tờ kèm theo, gồm có:
+
……………………………………………………………………………………...
+
……………………………………………………………………………………...
+
……………………………………………………………………………………...
Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
……, ngày.....tháng…… năm………
Người khai ký
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG . - Trang 2
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG . - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG . 9 10 559