Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
x

Mẫu TK/XC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm

(1)

1. Họ và tên (chữ in hoa)................................................................................................ 2. Nam

Nữ

3. Sinh ngày ........ tháng ........ năm.............. Nơi sinh (tỉnh, TP)...........................................................
4. Giấy CMND số

Ngày cấp....../...../..... Nơi cấp (tỉnh, TP).....................

5. Dân tộc ......................... 6. Tôn giáo .............................. 7. Số điện thoại ..........................................
8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ............................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Địa chỉ tạm trú (nếu có) ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp ..................................... 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) ......................................
...................................................................................................................................................................
12. Cha: họ và tên .....................................................................................Sinh ngày ........./........ /..........
Mẹ: họ và tên ......................................................................................Sinh ngày ......../........./...........
Vợ/chồng: họ và tên ........................................................................... Sinh ngày ......./......../.............
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số ................................ Cấp ngày ......./......../..............
14. Nội dung đề nghị (2) ..............................................................................................
15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):
Họ và tên (chữ in hoa) ................................................................. Nam

Nữ

Sinh ngày ....... tháng ....... năm .......
x Mẫu TK/XC
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề ngh cấp,
sửa đổi hộ chiếu ph thông trong nước)
1. Họ tên (chữ in hoa)................................................................................................ 2. Nam Nữ
3. Sinh ngày ........ tháng ........ m.............. Nơi sinh (tỉnh, TP)...........................................................
4. Giấy CMND số Ngày cấp....../...../..... Nơi cấp (tỉnh, TP).....................
5. Dân tộc ......................... 6. Tôn giáo .............................. 7. Số điện thoại ..........................................
8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ............................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Địa chỉ tạm trú (nếu ) ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp ..................................... 11. n địa chỉ quan (nếu ) ......................................
...................................................................................................................................................................
12. Cha: họ tên .....................................................................................Sinh ngày ........./........ /..........
Mẹ: họ tên ......................................................................................Sinh ngày ......../........./...........
Vợ/chồng: họ tên ........................................................................... Sinh ngày ......./......../.............
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số ................................Cấp ngày ......./......../..............
14. Nội dung đề nghị
(2)
..............................................................................................
15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):
Họ tên (chữ in hoa) ................................................................. Nam Nữ
Sinh ngày ....... tháng ....... năm ......... Nơi sinh (tỉnh, TP) ..................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật v lời khai trên.
Xác nhận
của Trưởng Công an xã/ phường/ thị trấn hoặc Làm tại .............. ngày ....... tháng ....... năm.........
của Thủ trưởng quan, t chức được y thác
(3)
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ h tên, chức vụ, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên)
PHẦN NH CHO QUAN QUẢN XUẤT NHẬP CẢNH
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm
(1)
Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 3x4cm
(1)
Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông - Trang 2
Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông 9 10 582