Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 09/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 20/2010/TT-BTC ngày
05/02/2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân
có thu nhập từ kinh doanh)
Chính thức: [ ]
Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm .......

[02] Họ và tên cá nhân:.................................................................................................................................
[03] Mã số thuế:

-

[04] Địa chỉ:..................................................................................................................................................
[05] Điện thoại:............................................. [06] Fax:.................... [07] Email:..........................................
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):...............................Mở tại:................................................................
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Stt
1
2
3

Chỉ tiêu

Số tiền

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ

[09]

a Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công

[10]

b Tổng TNCT từ kinh doanh

[11]

Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam

[12]

Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ

[13]

a Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công làm căn cứ tính giảm thuế

[14]

b Tổng TNCT từ kinh doanh làm căn cứ tính giảm thuế

[15]

Các khoản giảm trừ
4

[16]

a Cho bản thân cá nhân

[17]

b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ

[18]

c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[19]

d Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[20]

5

Tổng thu nhập tính thuế

[21]

6

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

[22]

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ

[23]

7

a Đã khấu trừ

[24]

b Đã tạm nộp

[25]

c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)

[26]

8

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ

[27]

9

Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[28]

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[29]

a Tổng số thuế đề nghị hoàn

[30]

b Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau

[31]

10

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã
khai./.
………………, ngày … tháng … năm ...……
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho nhân thu nhập t tiền lương, tiền công nhân
thu nhập từ kinh doanh)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm .......
[02] Họ tên cá nhân:.................................................................................................................................
[04] Địa chỉ:..................................................................................................................................................
[05] Điện thoại:............................................. [06] Fax:.................... [07] Email:..........................................
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):...............................Mở tại:................................................................
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Số tiền
1
Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [09]
a Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công [10]
b Tổng TNCT từ kinh doanh [11]
2 Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [12]
3
Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ [13]
a Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công làm căn cứ tính giảm thuế [14]
b Tổng TNCT từ kinh doanh làm căn cứ tính giảm thuế [15]
4
Các khoản giảm trừ [16]
a Cho bản thân nhân [17]
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [18]
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [19]
d Đóng góp bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc [20]
5 Tổng thu nhập tính thuế [21]
6 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [22]
7
Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [23]
a Đã khấu trừ [24]
b Đã tạm nộp [25]
c Đã nộp nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [26]
8 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [27]
9 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [28]
10
Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [29]
a Tổng số thuế đề nghị hoàn [30]
b Tổng số thuế trừ vào kỳ sau [31]
Tôi cam đoan s liệu khai trên đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật v những s liệu đã
khai./.
[03] số thuế: -
………………, ngày tháng năm ...……
NHÂN THU NHẬP
(Ký ghi h tên)
Mẫu số: 09/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông
số 20/2010/TT-BTC ngày
05/02/2010 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 9 10 315