Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp
từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

A/ Phần tổ chức kinh doanh tự kê khai:
1. Bên chuyển quyền:.
1.1- Mã số thuế:
1.2- Tên tổ chức kinh doanh:
1.3- Địa chỉ trụ sở:
1.4- Ngành nghề kinh doanh chính:
2. Bên nhận quyền:
2.1- Cơ sở kinh doanh:
a- Mã số thuế:
b-Tên cơ sở kinh doanh:
c- Địa chỉ trụ sở:
d- Ngành nghề kinh doanh chính:
2.2- Tổ chức, cá nhân không kinh doanh:
a- Tên :
b- Địa chỉ:
c- Quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với
cá nhân):
3. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Số: .... ngày ....
tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận
ngày ... tháng ... năm....
4. Đất được chuyển quyền:
4.1- Diện tích:.............................................m2
4.2- Vị trí:
4.3- Trường hợp chuyển quyền:
- Thuộc diện chịu thuế:
- Không thuộc diện chịu thuế:
4.4- Giá thực tế chuyển quyền (đ/m2 ):
1

5. Xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất,
quyền thuê đất:
5.1- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất [điểm 4.1 nhân (x)
điểm 4.4]:
5.2- Chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:
a- Chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất
Trong đó:
- Giá vốn của đất chuyển quyền:
- Chi phí đền bù thiệt hại về đất :
b- Chi phí cải tạo, san lấp mặt bằng:
c- Chi phí đầu tư xây dựng kết quả hạ tầng:
d- Chi phí khác:
5.3- Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [điểm 5.1
trừ (-) điểm 5.2]:
5.4- Số thuế phải nộp theo thuế suất 28% [điểm 5.3 nhân (x) 28%]:
5.5- Phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế theo thuế suất 28%:
5.6- Tỷ lệ thu nhập còn lại trên tổng chi phí [điểm 5.5 chia (:) điểm 5.2]:
5.7- Số thuế phải nộp theo biểu thuế luỹ tiến từng phần:
6- Tổng số thuế phải nộp [điểm 5.4 cộng (+) điểm 5.7]:
Tôi cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

2

B/ Phần kiểm tra xác định của cơ quan thuế
1. Diện tích đất thực tế chuyển quyền sử dụng: .......m2
2. Vị trí đất chuyển quyền:
3. Giá thực tế chuyển quyền (đ/m2 ):
4. ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp
từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
A/ Phần tổ chức kinh doanh tự kê khai:
1. Bên chuyển quyền:.
1.1- Mã số thuế:
1.2- Tên tổ chức kinh doanh:
1.3- Địa chỉ trụ sở:
1.4- Ngành nghề kinh doanh chính:
2. Bên nhận quyền:
2.1- Cơ sở kinh doanh:
a- Mã số thuế:
b-Tên cơ sở kinh doanh:
c- Địa chỉ trụ sở:
d- Ngành nghề kinh doanh chính:
2.2- Tổ chức, cá nhân không kinh doanh:
a- Tên :
b- Địa chỉ:
c- Quyết định thành lập (đối với tổ chức) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với
cá nhân):
3. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Số: .... ngày ....
tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận
ngày ... tháng ... năm....
4. Đất được chuyển quyền:
4.1- Diện tích:.............................................m
2
4.2- Vị trí:
4.3- Trường hợp chuyển quyền:
- Thuộc diện chịu thuế:
- Không thuộc diện chịu thuế:
4.4- Giá thực tế chuyển quyền (đ/m
2
):
1
Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 733