Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai

Được đăng lên bởi Han Soo Seol
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu
UỶ BAN NHÂN DÂN…
-------------DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
STT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính1

Tên thủ tục hành chính2

Ngành, lĩnh vực3

Cơ quan ban hành

Văn bản quy định4

Ghi chú

…

…

…

…

…

…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ký và đóng dấu

1

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được ghi đầy đủ, chính xác theo quy định. Trường hợp tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất thì tạm thời ghi tên phù hợp
nhất và ghi rõ ở phần ghi chú là “Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất”.
2
Điền thống nhất theo danh mục thủ tục hành chính đã được xác lập.
3
Ngành, lĩnh vực ghi theo danh mục ngành, lĩnh vực đã gửi kèm theo tài liệu tập huấn
4
Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản và cơ quan, người có thẩm quyền quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

...
Mẫu
UỶ BAN NHÂN DÂN…
--------------
DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính
1
Tên thủ tục hành chính
2
Ngành, lĩnh vực
3
Cơ quan ban hành Văn bản quy định
4
Ghi chú
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký và đóng dấu
1
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được ghi đầy đủ, chính xác theo quy định. Trường hợp tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất ttạm thời ghi tên phù hợp
nhất và ghi rõ ở phần ghi chú là “Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất”.
2
Điền thống nhất theo danh mục thủ tục hành chính đã được xác lập.
3
Ngành, lĩnh vực ghi theo danh mục ngành, lĩnh vực đã gửi kèm theo tài liệu tập huấn
4
Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản và cơ quan, người có thẩm quyền quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.
Mẫu tờ khai - Người đăng: Han Soo Seol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tờ khai 9 10 952