Ktl-icon-tai-lieu

mẫu tờ trình

Được đăng lên bởi Đăng Quân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHƯƠNG
Số

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Phương, ngày

tháng

năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình:
Trung tâm văn hóa thể thao xã Hồng Phương.
Kính gửi: UBND huyện Yên Lạc.
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 7/7/2011 của Uỷ ban nhân
dân huyện Yên Lạc V/v phê duyệt đề án phát triển văn hóa huyện Yên Lạc giai
đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc V/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện
Yên Lạc V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước huyện Yên Lạc năm 2014;
Trong đề án phát triển văn hóa huyện Yên Lạc giai đoạn 2011-2015, định
hướng đến năm 2020 Để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
UBND xã Hồng Phương kính trình UBND huyện Yên Lạc cho chủ trương
đầu tư xây dựng công trình cụ thể như sau:
1. Tên công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Hồng Phương.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Hồng Phương.
3. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao xã
Hồng Phương phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM xã Hồng Phương.
4. Tổng mức đầu tư tạm tính: 6.500.000.000 đồng
( Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn )
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ngân sách xã và các
nguồn vốn hợp pháp khác.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số: 75/2012/NQ-HĐND ngày
21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 1 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày
22/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 2 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện hỗ trợ 1 tỷ đồng.
- Ngân sách xã lấy từ nguồn đất đấu giá tại địa phương đã có Thông báo thu
hồi đất của UBND huyện.( Gửi kèm theo ).
6. Kiến nghị:
UBND xã Hồng Phương kính trình UBND huyện Yên Lạc cho chủ trương
đầu tư xây dựng công trình trên để UBND xã Hồng Phương có cơ sở triển khai,
thực hiện các bước tiếp theo và hoàn thành Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
trong năm 2016./.
Xin trân trọng kính trình!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Thái

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HỒNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /TTr-UBND Hồng Phương, ngày tháng năm 2014
TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình:
Trung tâm văn hóa thể thao xã Hồng Phương.
Kính gửi: UBND huyện Yên Lạc.
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 7/7/2011 của Uỷ ban nhân
dân huyện Yên Lạc V/v phê duyệt đề án phát triển văn hóa huyện Yên Lạc giai
đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc V/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện
Yên Lạc V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước huyện Yên Lạc năm 2014;
Trong đề án phát triển văn hóa huyện Yên Lạc giai đoạn 2011-2015, định
hướng đến năm 2020 Để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
UBND Hồng Phương kính trình UBND huyện Yên Lạc cho chủ trương
đầu tư xây dựng công trình cụ thể như sau:
1. Tên công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Hồng Phương.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Hồng Phương.
3. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao
Hồng Phương phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM xã Hồng Phương.
4. Tổng mức đầu tư tạm tính: 6.500.000.000 đồng
( Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn )
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách n nước hỗ trợ, Ngân sách xã các
nguồn vốn hợp pháp khác.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số: 75/2012/NQ-HĐND ngày
21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 1 tỷ đồng.
mẫu tờ trình - Trang 2
mẫu tờ trình - Người đăng: Đăng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu tờ trình 9 10 495