Ktl-icon-tai-lieu

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 10839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT
(Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/SBCVT-VP ngày 06/10/2007
của Sở Bưu chính, viễn thông Bình Thuận)
UBND <TỈNH hoặc Huyện>
<Đơn vị trình>
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày… tháng … năm 20…

/……………

TỜ TRÌNH
Đề nghị thẩm định cấu hình trang thiết bị CNTT
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
- Căn cứ quyết định số 68/2004/QĐ-UBBT ngày 10/9/2004 của UBND tỉnh
Bình Thuận v/v Ban hành quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa, xử lý tài sản nhà
nước tại các cơ quan hành chánh sự nghiệp.
- Căn cứ quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 24/6/2005 của UBND tỉnh
Bình Thuận v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc mua sắm, sửa
chữa, xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chánh sự nghiệp.
- Căn cứ công văn số 3412/UBND-TH ngày 24/8/2005 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc thẩm định kỹ thuật khi mua sắm máy vi tính và thiết bị tin học.
- Căn cứ kế hoạch,… (căn cứ pháp lý có liên quan).
<Đơn vị trình> đề nghị Đề nghị Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm định cấu hình
trang thiết bị công nghệ thông tin của gói thầu (tên gói thầu), thuộc dự án (tên dự án),
kế hoạch – phương án mua sắm (tên).
1/ Bảng liệt kê danh mục các thiết bị như sau:
TT
01

Danh mục

Số lượng

Tên thiết bị
Các thông số kỹ thuật chính
02
Tên thiết bị
Các thông số kỹ thuật chính
2/ Thời gian dự kiến triển khai :
3/ Hồ sơ kèm theo: Thuyết minh yêu cầu cấu hình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

...
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT
(Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/SBCVT-VP ngày 06/10/2007
của Sở Bưu chính, viễn thông Bình Thuận)
UBND <TỈNH hoặc Huyện> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<Đơn vị trình> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /…………… …………….., ngày… tháng … năm 20…
TỜ TRÌNH
Đề nghị thẩm định cấu hình trang thiết bị CNTT
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
- Căn cứ quyết định số 68/2004/QĐ-UBBT ngày 10/9/2004 của UBND tỉnh
Bình Thuận v/v Ban hành quy chế quản việc mua sắm, sửa chữa, x tài sản nhà
nước tại các cơ quan hành chánh sự nghiệp.
- Căn cứ quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 24/6/2005 của UBND tỉnh
Bình Thuận v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản việc mua sắm, sửa
chữa, xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chánh sự nghiệp.
- Căn cứ công văn s 3412/UBND-TH ngày 24/8/2005 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc thẩm định kỹ thuật khi mua sắm máy vi tính và thiết bị tin học.
- Căn cứ kế hoạch,… (căn cứ pháp lý có liên quan).
<Đơn vị trình> đề nghị Đề nghị Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm định cấu hình
trang thiết bị công nghệ thông tin của gói thầu (tên gói thầu), thuộc dự án (tên dự án),
kế hoạch – phương án mua sắm (tên).
1/ Bảng liệt kê danh mục các thiết bị như sau:
TT Danh mục Số lượng
01 Tên thiết bị
Các thông số kỹ thuật chính
02 Tên thiết bị
Các thông số kỹ thuật chính
2/ Thời gian dự kiến triển khai :
3/ Hồ sơ kèm theo: Thuyết minh yêu cầu cấu hình.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT - Trang 2
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤU HÌNH THIẾT BỊ CNTT 9 10 738