Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu TPTGPL3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP-TGPL-3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................................................................................
1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in
hoa): ......................................................................................................................………....
Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………
…...............................................................................................……………........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... .…..........
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
2. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: .............................do...…………...
......................................................................cấp ngày: ................................….....................
3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): ...................................................
...............................................................................................................................................
Chức danh:.............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:
4.1. Về người được TGPL:.....................................................................................…….......
...............................................................................................................................................
4.2. Về hình thức TGPL:................................................................................……...............
...............................................................................................................................................
4.3. Về lĩnh vực TGPL:...................................................................................……..............
...............................................................................................................................
Mẫu TP-TGPL-3B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................................................................................
1. Tổ chức đăng tham gia trợ giúp pháp (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in
hoa): ......................................................................................................................………....
Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………
…...............................................................................................……………........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... .…..........
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
2. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: .............................do...…………...
......................................................................cấp ngày: ................................….....................
3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): ...................................................
...............................................................................................................................................
Chức danh:.............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:
4.1. Về người được TGPL:.....................................................................................…….......
...............................................................................................................................................
4.2. Về hình thức TGPL:................................................................................……...............
...............................................................................................................................................
4.3. Về lĩnh vực TGPL:...................................................................................……..............
...............................................................................................................................................
4.4. Về phạm vi TGPL:............................................................................……......................
...............................................................................................................................................
5. Nay đăng ký tham gia TGPL với nội dung mới như sau:
5.1. Về người được TGPL:.....................................................................................…….......
...............................................................................................................................................
5.2. Về hình thức TGPL:................................................................................……...............
...............................................................................................................................................
5.3. Về lĩnh vực TGPL:...................................................................................……..............
...............................................................................................................................................
5.4. Về phạm vi TGPL:............................................................................……......................
...............................................................................................................................................
Gửi kèm theo đơn Giấy đăng ký tham TGPL.
.............., ngày ....... tháng ...... năm ..........
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
71
Mẫu TPTGPL3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Trang 2
Mẫu TPTGPL3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu TPTGPL3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 9 10 682