Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN

Được đăng lên bởi Le Hoang Minh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 01-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1998
HƯỚNG DẪN
VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

Thi hành Điều 2 Quyết định của Bộ Chính trị số 31-QĐ/TW, ngày 01/10/1997 ban hành Quy định "Về thể
loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng", Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thể thức
văn bản của Đảng để thực hiện thống nhất trong các cơ quan đảng như sau:
I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC
1. Tiêu đề " Đảng Cộng sản Việt Nam"
Tiêu đề là thành phần thể thức xác định văn bản của Đảng. Tiêu đề trên của Đảng là " Đảng Cộng sản
Việt Nam".
Tiêu đề được trình bày góc phải, dòng đầu, trang đầu, bằng chữ in hoa đứng, chân phương, phía dưới có
đường kẻ ngang để phân cách với địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản. Đường kẻ có độ dài
bằng độ dài tiêu đề ( ô số 1- mẫu 1).
Ví dụ:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
2. Tên cơ quan ban hành văn bản
Tên cơ quan ban hành văn bản là thành phần thể thức xác định tác giả văn bản. Tên cơ quan ban hành
được ghi như sau:
a. Văn bản của Đại hội Đảng các cấp ghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đại hội Đảng bộ cấp đó, ghi rõ
đại hội đại biểu hay đại hội toàn thể đảng viên lần thứ mấy hoặc thời gian của nhiệm kỳ.
+ Đại hội Đảng toàn quốc.
Ví dụ:
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ........
+ Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương
Ví dụ:
ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
--ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
--+ Đại hội đảng bộ cấp huyện ( huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và tương đương )
Ví dụ:

ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LAY
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
--ĐẢNG BỘ BỘ CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
--+ Đại hội đảng bộ cơ sở
Ví dụ:
- - - Đại hội đại biểu đảng viên
ĐẢNG BỘ XÃ NGHI TRUNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 1997-2002
--- - - Đại hội toàn thể đảng viên
ĐẢNG BỘ XÃ NGHI TRUNG
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 1997-2002
--b. Văn bản của cấp uỷ từ Trung ương đến đảng uỷ cơ sở ghi tên cơ quan ban hành văn bản như sau:
+ Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thưòng vụ Bộ Chính trị ghi chung là:
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--+ Văn bản của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Ban
thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương ghi chung là TỈNH UỶ, THÀNH UỶ,
ĐẢNG UỶ.
Ví dụ:
TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG
--ĐẢNG UỶ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG
--+ Văn bản của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, quận và tương đương hoặc Ban Thường vụ huyện uỷ, quận
uỷ và tương đương ghi chung...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-----
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------
Số: 01-HD/VPTW Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1998
HƯỚNG DẪN
VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
Thi hành Điều 2 Quyết định của Bộ Chính trị số 31-QĐ/TW, ngày 01/10/1997 ban hành Quy định "Về thể
loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng", Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thể thức
văn bản của Đảng để thực hiện thống nhất trong các cơ quan đảng như sau:
I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC
1. Tiêu đề " Đảng Cng sản Việt Nam"
Tiêu đề là thành phần thể thức xác định văn bản của Đảng. Tiêu đề trên của Đảng là " Đảng Cộng sản
Việt Nam".
Tiêu đề được trình bày góc phải, dòng đầu, trang đầu, bằng chữ in hoa đứng, chân phương, phía dưới có
đường kẻ ngang để phân cách với địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản. Đường kẻ có độ dài
bằng độ dài tiêu đề ( ô số 1- mẫu 1).
Ví dụ:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
2. Tên cơ quan ban hành văn bản
Tên cơ quan ban hành văn bản là thành phần thể thức xác định tác giả văn bản. Tên cơ quan ban hành
được ghi như sau:
a. Văn bản của Đại hội Đảng các cấp ghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đại hội Đảng bộ cấp đó, ghi rõ
đại hội đại biểu hay đại hội toàn thể đảng viên lần thứ mấy hoặc thời gian của nhiệm kỳ.
+ Đại hội Đảng toàn quốc.
Ví dụ:
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ........
+ Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương
Ví dụ:
ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
- - -
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ......
- - -
+ Đại hội đảng bộ cấp huyện ( huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và tương đương )
Ví dụ:
MẪU VĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẪU VĂN BẢN - Người đăng: Le Hoang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN 9 10 746