Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản

Được đăng lên bởi thohai-thptninhhai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1b

Cơ quan: ………………….
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014
(Áp dụng đối với viên chức)
____________________________

Họ và tên: ………….………...……………….… Ngày sinh: ………………
Chức vụ chính quyền: …………………………….……………………........
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….………..
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức,
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
...........................................................................................................................
....................................................................................................................
Cơ quan: ………………….
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2014
(Áp dụng đối với viên chức)
____________________________
Họ và tên: ………….………...……………….… Ngày sinh: ………………
Chức vụ chính quyền: …………………………….……………………........
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….………..
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của
Nhà nước.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục v nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức,
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Kết quả thực hiện nhiệm v công tác của cá nhân trên văn phòng điện t
(nếu có)
Mẫu số 1b
Mẫu văn bản - Trang 2
Mẫu văn bản - Người đăng: thohai-thptninhhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản 9 10 159