Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản chấp thuận được lấy tin đăng tải website

Được đăng lên bởi tranhoanglong-khm-vfu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(1*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------ngày ...tháng ... năm 20..
Kính gửi: 2*

1* nhận được đề nghị của 2*. Địa chỉ:
Về việc xác nhận của 1* đồng ý cho phép được sử dụng, trích dẫn các
nguồn thông tin lên 4* để đăng tải, sử dụng, bổ sung thông tin và hồ sơ cấp
phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
Bằng văn bản này, chúng tôi chấp thuận cho phép được sử dụng, trích
dẫn các nguồn thông tin được đăng tải trên (1)* tại website 4*. Đề nghị tuân
thủ đúng các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác có
liên quan khi sử dụng, trích dẫn thông tin từ Báo của chúng tôi.
Trân trọng!
TM. BÁO xxxxx
TỔNG BIÊN TẬP
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT

(1*). Đơn vị cung cấp tin;
(2*). Đơn vị đề nghị được cấp tin;
(3*). Tên website đơn vị cấp tin;
(4*). Tên website đơn vị đề được cấp tin.

1

...
(1*) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------
ngày ...tháng ... năm 20..
Kính gửi: 2*
1* nhận được đề nghị của 2*. Địa chỉ:
Về việc xác nhận của 1* đồng ý cho phép được sử dụng, trích dẫn các
nguồn thông tin lên 4* để đăng tải, sử dụng, bổ sung thông tin hồ cấp
phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
Bằng văn bản này, chúng tôi chấp thuận cho phép được sử dụng, trích
dẫn các nguồn thông tin được đăng tải trên (1)* tại website 4*. Đề nghị tuân
thủ đúng các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác có
liên quan khi sử dụng, trích dẫn thông tin từ Báo của chúng tôi.
Trân trọng!
TM. BÁO xxxxx
TỔNG BIÊN TẬP
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT
(1*). Đơn vị cung cấp tin;
(2*). Đơn vị đề nghị được cấp tin;
(3*). Tên website đơn vị cấp tin;
(4*). Tên website đơn vị đề được cấp tin.
1
Mẫu văn bản chấp thuận được lấy tin đăng tải website - Người đăng: tranhoanglong-khm-vfu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu văn bản chấp thuận được lấy tin đăng tải website 9 10 193