Ktl-icon-tai-lieu

mẫu văn bản đại hội đoàn thanh niên

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên
admin
Văn bản
2 comments
chuong trinh dai hoi doan, Hồ Chí Minh, mau bao cao doan thanh nien, mau chuong trinh dai hoi doan,
mau chuong trinh hop doan, tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn bản, ý thức tổ chức kỷ luật

Advertisement 

Mẫu chương trình điều hành Đại hội Đoàn thanh niên :
Mẫu chương trình điều hành Đại hôi Đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BCH Đoàn ……………………………………………
***********
(đóng dấu treo BCH)
Biên bản kiểm phiếu
Bầu ban chấp hành Đoàn ……………………………………………………..
Nhiệm kỳ………………………….
Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……. ngày….. tháng …. năm ………
Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: ……….. đ/c
1.Ч/c……………………………………………..Trưởng ban
1.

Đ/c ……………………………………………… Uỷ viên

2.

Đ/c ………………………………………………… – nt -

3.

Đ/c ………………………………………………… – nt -

4.

Đ/c ………………………………………………… – nt -

Căn cứ vào danh sách ứng, đề cử đã được Đại hội thống nhất biểu quyết là
……. đ/c để bầu ……đ/c vào Ban chấp hành Đoàn ………………………………………….
khoá ….., nhiệm kỳ ……………………..
Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số đại biểu được triệu tập là: ………. đ/c
- Tổng số đại biểu có mặt khi bầu cử là: ………đ/c
- Tổng số phiếu phát ra: ………. phiếu
- Số phiếu thu về: ………. phiếu
- Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu
* Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng người (xếp theo thứ tự bảng ch ữ cái
A,B,C…) như sau:

STT

Họ và tên

Số phiếu được
bầu

Đạt tỷ lệ (%)
(So với tổng số
phiếu bầu)

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

10.

11.

- Căn cứ mục 2 điều 9 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và h ướng
dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng uỷ viên BCH khoá ….nhi ệm k ỳ
………………….. đã được Đại hội biểu quyết thống nhất, các đồng chí sau đây
đã trúng cử vào danh sách BCH Đoàn ……………………………………………………..,
nhiệm kỳ …………………………………………
(Xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

stt

Họ và tênH

Số phiếu được bầu

Tỷ lệ %
(So với tổng số
phiếu bầu)

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Biên bản này được lập thành 02 bảnB, thông qua Đại hội vào h ồi……
giờ…..

ngày…..tháng …. năm……….., đã đọc lại cho các thành viên trong

Ban kiểm phiếu cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác.
T/m Đoàn chủ tịch
kiểm phiếu

T/m Ban

Chương trình điều hành đại hội
STT Thời gian

Nội dung chương trình

1.

Văn nghệ chào mừng 

1.

Chào cờ (hát Quốc cah, bài ca chính thức
của Đoàn) tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và
giới thiệu đại biểu

1.

Bầu Đoàn chủ tịch, bầu ban thẩm tra tư
cách đại biểu (Nếu cóN), mời đoàn chủ
tịch lên làm việc.

1.
...
M u văn b n các lo i đ i h i đoàn thành niên
admin
Văn b n
2 comments
chuong trinh dai hoi doan, H Chí Minh , mau bao cao doan thanh nien, mau chuong trinh dai hoi doan,
mau chuong trinh hop doan, t t ng H Chí Minhư ưở , Văn b n , ý th c t ch c k lu t
Advertisement
M u ch ng trình i u hành i h i oàn thanh niên : ươ đ Đạ Đ
M u ch ng trình i u hành i hôi oàn ươ đ Đạ Đ
oàn TNCSĐ H Chí Minh
BCH oàn Đ ……………………………………………
***********
( óng d u treo BCH)đ
Biên b n ki m phi u ế
B u ban ch p hành oàn Đ ……………………………………………………..
Nhi m k ………………………….
Hôm nay, vào h i ……. gi ……. ngày.. tháng …. n m ……… ă
Ban ki m phi u chúng tôi g m: ……….. ế /cđ
1. §/c……………………………………………..Tr ng banĐ ưở
1. /c ……………………………………………… U viênĐ
2. /c ………………………………………………… – nt -Đ
3. /c ………………………………………………… – nt -Đ
4. /c ………………………………………………… – nt -Đ
mẫu văn bản đại hội đoàn thanh niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu văn bản đại hội đoàn thanh niên - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
mẫu văn bản đại hội đoàn thanh niên 9 10 267