Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 3.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi
trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)
… (1) …
-----Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

V/v đề nghị phê duyệt đề án
bảo vệ môi trường của “…
(2)…”
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …
- Địa điểm hoạt động: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi quý … (3) … những hồ sơ sau:
- Đề án bảo vệ môi trường (số lượng bản Đề án bằng tiếng Việt được quy định tại
mục 2, phần II, Thông tư này);
- 01 (một) bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc giấy phép đầu
tư/hoặc giấy chứng nhận đầu tư/hoặc giấy phép hoạt động khác;
- Các hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư có liên quan (nếu có).
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản
nêu trên và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa
chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các
công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy
định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn
đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản
xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

… (4) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;
(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

...
PHỤ LỤC 3.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi
trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)
… (1) …
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …
V/v đề nghị phê duyệt đề án
bảo vệ môi trường của “…
(2)…”
(Địa danh), ngày … tháng … năm …
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …
- Địa điểm hoạt động: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi quý … (3) … những hồ sơ sau:
- Đề án bảo vệ môi trường (số lượng bản Đề án bằng tiếng Việt được quy định tại
mục 2, phần II, Thông tư này);
- 01 (một) bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc giấy phép đầu
tư/hoặc giấy chứng nhận đầu tư/hoặc giấy phép hoạt động khác;
- Các hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư có liên quan (nếu có).
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản
nêu trên và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa
chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các
công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy
định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn
đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 9 10 87