Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 6
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
… (1) …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ...

(Địa danh), ngày… tháng … năm …

V/v thẩm định và phê
duyệt báo cáo ĐTM của
Dự án “ …(2) …”
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …:
Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu
tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện Dự án: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:
- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc
tài liệu tương đương của Dự án;
- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng
Việt.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các
văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại
hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của
các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các
quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu
lực áp dụng.
Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
môi trường cho Dự án.
BM 02/40/KCN

Lần soát xét: 01
Ngày ban hành: 02/01/2009

1

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

… (5) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng
dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ
chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào
khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan
phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự
án.

BM 02/40/KCN

Lần soát xét: 01
Ngày ban hành: 02/01/2009

2

...
PHỤ LỤC 6
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
… (1) …
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ...
V/v thẩm định phê
duyệt báo cáo ĐTM của
Dự án “ …(2) …”
(Địa danh), ngày… tháng … năm …
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …:
Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu hoặci liệu
tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện Dự án: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:
- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu hoặc
tài liệu tương đương của Dự án;
- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng
Việt.
Chúng tôi xin bảo đảm về đ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các
văn bản nêu trên cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại
hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của
các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các
quy định được trích lục sử dụng hoàn toàn đúng sự thực đang còn hiệu
lực áp dụng.
Nếu sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
môi trường cho Dự án.
BM 02/40/KCN Lần soát xét: 01
Ngày ban hành: 02/01/2009
1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Trang 2
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 9 10 629