Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
… (1) …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ..................

(Địa danh), ngày… tháng … năm …

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo
vệ môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kính gửi:............................................. (3)
Chúng tôi là:.................................................................. (1), Chủ Dự án:............................................................. (2).
- Địa điểm thực hiện Dự án:................................................................................................................................. ;
- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................................................... ;
- Điện thoại:........................................ ; Fax:............................................... ; E-mail:..........................................
Xin gửi đến..................................................................................... (3) những hồ sơ sau:
- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh
điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;
- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt.
- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao (được
chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự
án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy
định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục
và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.
Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
Đề nghị................................................................................... (3)xem xét, đăng ký và cấp Giấy xác nhận đăng ký
bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án.
.............................(4)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

Ghi chú:

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp g...
(1)
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------
Số: ..................
V/v đề nghị xác nhận đăng bản cam kết bảo
vệ môi trường bổ sung của Dự án (2) …”
(Địa danh), ngày… tháng năm
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kính gửi:............................................. (3)
Chúng tôi là:..................................................................(1), Chủ Dự án:............................................................. (2).
- Địa điểm thực hiện Dự án:.................................................................................................................................;
- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................................................... ;
- Điện thoại:........................................ ; Fax:...............................................; E-mail:..........................................
Xin gửi đến..................................................................................... (3) những hồ sau:
- 01 (một) báo cáo đầu điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất kinh doanh
điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;
- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt.
- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao (được
chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng bản cam kết bảo v môi trường này.
Chúng tôi xin bảo đảm về đ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên cam kết rằng: Dự
án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam quy
định của các công ước quốc tế Việt Nam thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục
sử dụng trong c hồ nêu trên của chúng tôi đúng sự thực đang hiệu lực áp dụng.
Nếu sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
Đề nghị................................................................................... (3)xem xét, đăng và cấp Giấy xác nhận đăng
bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu
.............................(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 9 10 649