Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 12.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG
CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi
trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)
… (1) …
-----Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

V/v đề nghị xác nhận hoàn
thành các nội dung đề án
bảo vệ môi trường của “…
(2) …”
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …
- Địa điểm hoạt động: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:
a. Ba (03) báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi
trường đã được phê duyệt/xác nhận.
b. Ba (03) bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của kết quả phân tích mẫu chất thải, môi
trường và các số liệu, tài liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng: cơ
sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo
quy định của Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác được trích lục và sử
dụng trong các hồ sơ của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực
áp dụng.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý
của hồ sơ. Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản
xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

… (4) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;
(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

...
PHỤ LỤC 12.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG
CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN
(Kèm theo Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi
trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)
… (1) …
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …
V/v đề nghị xác nhận hoàn
thành các nội dung đề án
bảo vệ môi trường của “…
(2) …”
(Địa danh), ngày … tháng … năm …
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …
- Địa điểm hoạt động: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:
a. Ba (03) báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi
trường đã được phê duyệt/xác nhận.
b. Ba (03) bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của kết quả phân tích mẫu chất thải, môi
trường và các số liệu, tài liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng: cơ
sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo
quy định của Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác được trích lục và sử
dụng trong các hồ sơ của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực
áp dụng.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN - Trang 2
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN 9 10 718