Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 33-CC/TK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC
Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công
chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................
Sinh ngày:........./......../................
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ........................
Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
................................................................................................
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :

Ông ...
Sinh ngày: ……./…..../……………...
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày .…. /….../….... tại ...
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : ...
Sinh ngày: ….../….../………….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại ...
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)

……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc
được ………………………………………………………….chứng nhận ngày ..
………….., số …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu
trên,
tôi
có
để
lại
tài
sản
là
…………………………………………………………………………………….
cho
..................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện
huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung
sau :

Mẫu số 33-CC/TK

Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :
Ông (Bà): ...
Sinh ngày: .…../.…../.……..
Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày .. /….../.….. tại
Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú).

.……………………………………………………………………………
Ông (Bà): ...
Sinh ngày: .…../.…../.……..
Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày .. /….../.……tại
Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)..……………………………………………………………………………
Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ
không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi
(chúng tôi), k...
Mẫu số 33-CC/TK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC
Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công
chứng)
Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................
Sinh ngày:........./......../................
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ........................
Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
................................................................................................
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :
Ông ...
Sinh ngày: ……./…..../……………...
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày .…. /….../….... tại ...
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : ...
Sinh ngày: ….../….../………….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại ...
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)
……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) lập Di chúc
được ………………………………………………………….chứng nhận ngày ..
………….., số …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu
trên, tôi để lại tài sản
…………………………………………………………………………………….
cho ..................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện
huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung
sau :
Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc - Trang 2
Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc 9 10 770