Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ......................., địa
chỉ: Số ...................................................................................................................................
Tôi là: ...................., sinh ngày........................, chứng minh nhân dân số .....................do
Công an ...............cấp ngày......................., đăng ký hộ khẩu thường trú
tại ...........................................................................................................................................
.....
Tôi là người thừa kế theo ...............................của ông/bà ...................chết ngày
...............theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ...............................cấp
ngày . .....................................................................................................................................
Tài sản mà tôi được thừa kế là: .............................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật
và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ
tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........... tháng ..............năm ...........................tại trụ sở Văn phòng công
chứng ...............

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng...................................,
thành phố ........... ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do
Ông ........................................lập;
Ông có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:

+ Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

+ Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không
trái đạo đức xã hội;

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính
gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế bản chính; lưu tại Phòng
Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng

Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
Hôm nay, ngày tháng năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ......................., địa
chỉ: Số ...................................................................................................................................
Tôi là: ...................., sinh ngày........................, chứng minh nhân dân số .....................do
Công an ...............cấp ngày......................., đăng hộ khẩu thường trú
tại ...........................................................................................................................................
.....
Tôi người thừa kế theo ...............................của ông/bà ...................chết ngày
...............theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ...............................cấp
ngày . .....................................................................................................................................
Tài sản mà tôi được thừa kế là: .............................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này đúng sự thật
việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ
tài sản của mình đối với người khác.
Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày ........... tháng ..............năm ...........................tại trụ sở Văn phòng công
chứng ...............
Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Trang 2
Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 9 10 993