Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG/CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:
Vv:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………. , ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên thành viên:
Số hiệu Thành viên:
Trụ sở chính:
Điện thoại:

Fax:

Căn cứ vào Điều 12 Quy chế thành viên ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-VSD
ngày xx/xx/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
chúng tôi xin đăng ký việc ủy quyền ký chứng từ các hoạt động nghiệp vụ tại VSD.
1. Bên ủy quyền:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
2. Bên nhận ủy quyền:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
3. Phạm vi ủy quyền:
Ký các chứng từ của Công ty liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tại VSD bao gồm:
 Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
 Chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD
nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK
 Lưu ký chứng khoán (hồ sơ ký gửi, rút, chuyển khoản, cầm cố và giải tỏa chứng
khoán) và điều chỉnh thông tin người đầu tư
 Thông báo xác nhận kết quả giao dịch
4. Thời gian ủy quyền:
Công ty cam kết việc ủy quyền đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc ủy quyền này.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
chấp thuận ủy quyền cho (tên Công ty/Ngân hàng)..................và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản
thông báo của Công ty/ngân hàng.................

* Nơi nhận:
* Tài liệu đính kèm
- Giấy ủy quyền giữa các bên

Người đại diện pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
NGÂN HÀNG/CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN…………………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



 !"#
$%&'()*+",-.)*/01)23
##1##1(4'(5"67/89:,;$%,<"=3>
?@#/,;5A&,;%B /CD 3
1. Bên ủy quyền:
2EF
2$%
2. Bên nhận ủy quyền:
2EF
2$%
3. Phạm vi ủy quyền:
G;%B5"$@HA"/* /CD 3+"I
JA&:KL%,
$MA&L%,5"@/ ?/N/,; 3
::"*1/,;"O073$G
9:,;%, =IP,;Q?M,RSRT"%
,>/&U@:K/S:
@+#V,*AR"O0
4. Thời gian ủy quyền:
$@",*5A&/N/:WJ./?A/05"DDHV
0FHA"/*5A&
7X5A&YHJ,MB89:,;$%,<"
XDV5A&=$@1<8>U+05+T,Y+R
@+5"$@18
Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán - Trang 2
Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán 9 10 451