Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05a/2013/TT- LLTP
(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1
dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị xã hội)
…………………………
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng……năm……
Kính gửi:1 …………………………………

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009,……………………………….
…………………………………………2 đề nghị …………………………………………1cấp Phiếu
lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:
1. Họ và tên:............................................................................................................................
2. Tên gọi khác (nếu có):.................................................................3. Giới tính.....................
4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh :.......................................................
6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc.........................................................
8. Nơi thường trú: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9. Nơi tạm trú:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................Số:.....................................................
Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:..............................................................................
11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh
nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có
Không
12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: .........................................................................
.................................................................................................................................................
13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Nơi nhận:
- Như trên;
-

....................................................
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú :
1

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2

Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

...
Mẫu số 05a/2013/TT- LLTP
(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1
dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị xã hội)
…………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
……, ngày…… tháng……năm……
Kính gửi:
1
…………………………………
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009,……………………………….
…………………………………………
2
đề nghị …………………………………………
1
cấp Phiếu
lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:
1. Họ và tên:............................................................................................................................
2. Tên gọi khác (nếu có):.................................................................3. Giới tính.....................
4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh
:.......................................................
6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc.........................................................
8. Nơi thường trú: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9. Nơi tạm trú:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................Số:.....................................................
Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:..............................................................................
11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản doanh
nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có Không
12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: .........................................................................
.................................................................................................................................................
13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Nơi nhận:
- Như trên;
-
....................................................
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú :
1
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.
2
Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Trang 2
Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 9 10 861