Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản

Được đăng lên bởi pexuthong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/…(3)...-...(4)...

.......... (5) ......., ngày

tháng

năm 200...

TÊN LOẠI VĂN BẢN (6)
............................ (7) .............................

................................................(8) ...................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................./.
Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ...(10). A.XX(11).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(9)
(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

Ghi chú:
(*) Mẫu này áp dụng chung đối với đa số các hình thức văn bản hành chính có
ghi tên loại cụ thể như chỉ thị (cá biệt), thông báo, chương trình, kế hoạch, đề
án, báo cáo, tờ trình v.v…
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn
bản.
(5) Địa danh.
(6) Tên loại văn bản: chỉ thị (cá biệt), thông cáo, thông báo, chương trình, kế
hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v…
(7) Trích yếu nội dung văn bản.
(8) Nội dung văn bản.
(9) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc,
Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt
“TM” vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Uỷ
ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội đồng…); nếu người ký văn bản là
cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức
vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường
hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 Mục II của Thông tư này.

...
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /…(3)...-...(4)... .......... (5) ......., ngày tháng năm 200...
TÊN LOẠI VĂN BẢN (6)
............................ (7) .............................
................................................(8) ...................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................./.
Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ...(10). A.XX(11).
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(9)
(Chữ ký, dấu)
Nguyễn Văn A
Ghi chú:
(*) Mẫu này áp dụng chung đối với đa số các hình thức văn bản hành chính
ghi tên loại cụ thể như chỉ thị (cá biệt), thông báo, chương trình, kế hoạch, đề
án, báo cáo, tờ trình v.v…
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn
bản.
(5) Địa danh.
(6) Tên loại văn bản: chỉ thị (cá biệt), thông cáo, thông báo, chương trình, kế
hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v…
(7) Trích yếu nội dung văn bản.
(8) Nội dung văn bản.
(9) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc,
Viện trưởng v.v…; trường hợp thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt
“TM” vào trước tên quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Uỷ
ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội đồng…); nếu người văn bản
cấp phó của người đứng đầu quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức
vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người văn bản; các trường
hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 Mục II của Thông tư này.
Mẫu văn bản - Trang 2
Mẫu văn bản - Người đăng: pexuthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản 9 10 788