Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu xác nhận hộ nghèo

Được đăng lên bởi thanhduy290986
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN ..............................
UBND XÃ ...................................
Số:

/UB-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày ...... tháng ...... năm 20......

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO
UBND xã ...................................................................................... xác nhận:
- Anh chị:................................................................................................................
- Sinh ngày:.............................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................
- Là con (em) ông (bà):...........................................................................................
- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm:...............................
theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý.
- Số thứ tự ............... trong sổ theo dõi năm ............... Mã số ............... (nếu có).
Đề nghị Nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị):
........................................................theo quy định .
Nơi nhận:
- Trường Đại học Vinh;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

...
UBND HUYỆN ..............................
UBND XÃ ...................................
Số: /UB-VX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày ...... tháng ...... năm 20......
GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO
UBND xã ...................................................................................... xác nhận:
- Anh chị:................................................................................................................
- Sinh ngày:.............................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................
- Là con (em) ông (bà):...........................................................................................
- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm:...............................
theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý.
- Số thứ tự ............... trong sổ theo dõi năm ............... Mã số ............... (nếu có).
Đề nghị Nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị):
........................................................theo quy định .
Nơi nhận:
- Trường Đại học Vinh;
- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
Mẫu xác nhận hộ nghèo - Người đăng: thanhduy290986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu xác nhận hộ nghèo 9 10 699