Ktl-icon-tai-lieu

mẫu xác nhận thực tập

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
UBND xã Quảng Nghĩa xác nhận:
Sinh viên: Phạm Đức Thành
Lớp ĐHHC: KH – TC65B
Đã tham gia thực tập tại UBND xã Quảng Nghĩa từ ngày 01/04/2014 – 01/05/2014
Trong quá trình thực tập, sinh viên Phạm Đức Thành

có ý thức chấp hành tốt quy chế, nội 
quy  của  cơ 
quan;  tích  cực  học  hỏi,  nghiên  cứu  về  cơ  cấu  tổ  chức,  tình  hình  hoạt  động 
cũng như thực tế công việc tại UBND xã Quảng 
Nghĩa. Sinh viên cũng đã biết cách áp dụng các kiến thức
và kỹ năng học được ở trường để hoàn thành tốt công việc được giao dưới sự hướng dẫ
n 
của các Anh Chị trong cơ 
quan; cố gắng tìm hiểu và thu thập tài liên quan đến việc hoàn
hiện đề tài “ Công tác tiếp dân tiếp nhận và xử lý đơn thư tại UBND xã Quảng 
Nghĩa”.
Nội dung của chuyên đề là phù hợp với tình hình thực tế của cơ 
quan và có ý nghĩa thực 
tiễn cao. 
Quảng Nghĩa, ngày……tháng……năm 2014 
 

...
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
UBND xã Quảng Nghĩa xác nhận:
Sinh viên: Phạm Đức Thành
Lớp ĐHHC: KH – TC65B
Đã tham gia thực tập tại UBND xã Quảng Nghĩa từ ngày 01/04/2014 – 01/05/2014
Trong quá trình th c t p, sinh viên Phạm Đức Thành
có ý th c ch p hành t t quy ch ,ế n i
quy c a c ơ
quan; tích c c h c h i, nghiên c u v cơ c u t ch c, tình hình ho t đ ng
cũng như th c tế công vi c t i UBND xã Qu ng
Nghĩa. Sinh viên cũng đã bi tế cách á p d ng các ki nế th c
và k năng h c đ cượ tr ngườ đ hoàn thành t t công vi c đ cư giao d iướ s h ngướ d
n
c a các Anh Ch trong c ơ
quan; c g ng tìm hi u và thu th p tài liên quan đ nế vi c hoàn
hi n đ tài “ Công tác ti p dân ti p nh n và x lý đ n th t i UBND xã Qu ng ế ế ơ ư
Nghĩa”.
N i dung c a chuyên đ là phù h p v i tình hình th c tế c a c ơ
quan và có ý nghĩa th c
ti n cao.
Qu ng Nghĩa, ngày……tháng……năm 2014
mẫu xác nhận thực tập - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu xác nhận thực tập 9 10 999