Ktl-icon-tai-lieu

mĩ học đại cương

Được đăng lên bởi Lwm Xeem Lis
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỸ HỌC MÁC - LÊNIN
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC MÁC - LÊNIN
Từ khi hình thành khoa học triết học cho đến thế kỷ thứ XVIII, tư tưởng
mỹ học vẫn chưa có một đối tượng riêngmà chỉ như phần của triết học.
Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, đời sống thẩm
mỹ, đời sống nghệ thuật của – cũng phát triển và đạt đến độ nở rộ ở thời
Phục hưng và khai sáng. Lúc đó, những nguyên lý chung của triết học đã
không thể giải quyết hết những vấn đề riêng của đời sống thẩm mỹ, đặc
biệt là các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Từ đó, nảy sinh nhu cầu
phải có một môn khoa học mới – mỹ học. Năm 1750, Baumgácten đã cho
xuất bản cuốn mỹ học đầu tiên, ở đó ông xác định môn học này là nghiên
cứu việc nhận thức thế giới bằng cảm xúc.
Thời kỳ cổ điển Đức, Kant cho đối tượng của mỹ học là lĩnh vực sự phán
đoán về thị hiếu thẩm mỹ, như vậy chỉ nhấn mạnh yếu tố chủ quan mà
giản lược đi yếu tố khách quan, đây là yếu tố không kém phần quan trọng
của chủ thể thẩm mỹ.
Giữa thế kỷ XIX, Trécnexépxki coi đối tượng của mỹ học là quan hệ
thẩm mỹ của con người với hiện thực và xác nhận “cái đẹp là cuộc sống”
mà không xem xét nghệ thuật một cách thoả đáng trong hệ thống mỹ học
của mình.
Trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật và tiền đề sự
phát triển phong phú, đa dạng của đời sống văn hoá thẩm mỹ của thế giới
mà phần tập trung cao nhất của nó là tình hình hoạt động văn hoá nghệ
thuật được phản ánh một cách sâu rộng, nhanh nhạy kịp thời, sinh động
qua các phương tiện thông tin đại chúng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI,
có thể thấy mỹ học phải nghiên cứu mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội.
Mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội là biểu hiện quan hệ thẩm mỹ của con
người với hiện thực. Hai phương diện đối lập nhau trong quan hệ thẩm
mỹ nay là khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ. Chúng tác động qua
lại lẫn nhau ở trình độ cao nhất, tập trung nhất trong nghệ thuật. Do đó,
nghệ thuật như phương thức và kết quả cao nhất của sự tác động qua lại
lẫn nhau giữa khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ.

Khách thể thẩm mỹ mà mỹ học quan tâm nghiên cứu bao gồm các hiện
tượng thẩm mỹ và các phạm trù mỹ học như kết quả nhận thức các hiện
tượng thẩm mỹ ở trình độ cao nhất, những mối liên hệ chung nhất, bản
chất nhất của các hiện tượng thẩm mỹ như các phạm trù cái đẹp, cái bi,
cái hài, cái cao cả.
Chủ thể thẩm mỹ mà mỹ học khảo sát là con người vào thời khắc mà con
người dường như bước ra khỏi các quan hệ thực tế – thực dụng và đắm
mình vào các hoạt động thưởng ngoạn, đánh giá và sáng t...
MỸ HỌC MÁC - LÊNIN
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC MÁC - LÊNIN
Từ khi hình thành khoa học triết học cho đến thế kỷ thứ XVIII, tư tưởng
mỹ học vẫn chưa có một đối tượng riêngmà chỉ như phần của triết học.
Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, đời sống thẩm
mỹ, đời sống nghệ thuật của – cũng phát triển và đạt đến độ nở rộ ở thời
Phục hưng và khai sáng. Lúc đó, những nguyên lý chung của triết học đã
không thể giải quyết hết những vấn đề riêng của đời sống thẩm mỹ, đặc
biệt là các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Từ đó, nảy sinh nhu cầu
phải có một môn khoa học mới – mỹ học. Năm 1750, Baumgácten đã cho
xuất bản cuốn mỹ học đầu tiên, ở đó ông xác định môn học này là nghiên
cứu việc nhận thức thế giới bằng cảm xúc.
Thời kỳ cổ điển Đức, Kant cho đối tượng của mỹ học là lĩnh vực sự phán
đoán về thị hiếu thẩm mỹ, như vậy chỉ nhấn mạnh yếu tố chủ quan mà
giản lược đi yếu tố khách quan, đây là yếu tố không kém phần quan trọng
của chủ thể thẩm mỹ.
Giữa thế kỷ XIX, Trécnexépxki coi đối tượng của mỹ học là quan hệ
thẩm mỹ của con người với hiện thực và xác nhận “cái đẹp là cuộc sống”
mà không xem xét nghệ thuật một cách thoả đáng trong hệ thống mỹ học
của mình.
Trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật và tiền đề sự
phát triển phong phú, đa dạng của đời sống văn hoá thẩm mỹ của thế giới
mà phần tập trung cao nhất của nó là tình hình hoạt động văn hoá nghệ
thuật được phản ánh một cách sâu rộng, nhanh nhạy kịp thời, sinh động
qua các phương tiện thông tin đại chúng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI,
có thể thấy mỹ học phải nghiên cứu mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội.
Mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội là biểu hiện quan hệ thẩm mỹ của con
người với hiện thực. Hai phương diện đối lập nhau trong quan hệ thẩm
mỹ nay là khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ. Chúng tác động qua
lại lẫn nhau ở trình độ cao nhất, tập trung nhất trong nghệ thuật. Do đó,
nghệ thuật như phương thức và kết quả cao nhất của sự tác động qua lại
lẫn nhau giữa khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ.
mĩ học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mĩ học đại cương - Người đăng: Lwm Xeem Lis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
mĩ học đại cương 9 10 809