Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc

Được đăng lên bởi Long Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG MÔ TẢ
CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Bộ phận
Chức danh
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Mã tài liệu: 6.04.8
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Phòng Hành chánh nhân sự
Nhân viên bảo vệ
Tổ trưởng bảo vệ

1. Trách nhiệm:
 Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi công ty. Sổ theo dõi tài sản xuất



nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng,
nhập/xuất, ghi chú.
Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi Công ty. Mọi tài sản



xuất ra khỏi công ty phải có phiếu xuất hoặc giấy đồng ý cho xuất của Ban Giám đốc, TP
HC. Trường hợp xuất không có giấy (đột xuất) thì người xuất phải ký vào cột ghi chú sổ theo
dõi xuất nhập tài sản.
Kiểm tra con dấu và chữ ký của người có đủ thẩm quyền ký xác nhận giấy tờ và hóa đơn xuất



nhập.
Hàng tuần, bảo vệ lập báo cáo nhập xuất tài sản trong công ty chuyển Tổ trưởng bảo vệ kiểm



tra, sau đó báo cáo cho TP HC.
Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vệ hỏi rõ lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng



hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng công ty đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách
đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào công ty.
Bảo vệ có trách nhiệm giúp khách, CNV đưa xe vào đúng vị trí khi khách CNV dừng xe



trước công ty, phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách – CNV lấy lại xe, giúp khách CNV chuyển xe
từ chỗ để xe ra ngoài.
Khi có thư báo, bưu phẩm, quà tặng. Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người đưa đến đồng thời



chuyển ngay đến bộ phận văn thư của Công ty xử lý.
Giúp đỡ các bộ phận cá nhân nơi công tác trong phạm vi thời gian cho phép.



Trường hợp phân ca trực cho tại cùng một địa điểm thì bảo vệ phải lập biên bản bàn giao ca.



Biên bản bàn giao ca phải thể hiện các nội dung: số lượng chìa khoá giao, ngày giờ giao, tên
người giao – người nhận, các trường hợp phát sinh trong ca trực, các trường hợp cần giải
quyết tiếp theo…
Lập sổ theo dõi CNV và khách gồm các cột sau: ngày, họ tên, bộ phận/cơ quan, giờ đến/đi,
nội dung công việc, ghi chú. Sổ theo dõi CNV và khách để theo dõi khách hàng đến, khách
hàng ra khỏi công ty, CNV đến muộn, CNV về sớm, CNV từ bộ phận khác sang liên hệ công

BẢNG MÔ TẢ
CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Mã tài liệu: 6.04.8
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08



tác, CNV công tác xong trở về, CNV đi công tác, CNV đi công tác trở về, CNV từ nhà đi
công tác luôn, sau đó vô công ty trễ… Mỗi trường hợp phải ghi riêng.
Thứ bảy hàng tuần, bảo vệ photo sổ theo d...
BẢNG MÔ TẢ
CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Mã tài liệu: 6.04.8
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Bộ phận Phòng Hành chánh nhân sự
Chức danh Nhân viên bảo vệ
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp Tổ trưởng bảo vệ
1. Trách nhiệm:
Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi công ty. Sổ theo dõi tài sản xuất
nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng,
nhập/xuất, ghi chú.
Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi Công ty. Mọi tài sản
xuất ra khỏi công ty phải phiếu xuất hoặc giấy đồng ý cho xuất của Ban Giám đốc, TP
HC. Trường hợp xuất không có giấy (đột xuất) thì người xuất phải ký vào cột ghi chú sổ theo
dõi xuất nhập tài sản.
Kiểm tra con dấu và chữ ký của người có đủ thẩm quyền ký xác nhận giấy tờ và hóa đơn xuất
nhập.
Hàng tuần, bảo vệ lập báo cáo nhập xuất tài sản trong công ty chuyển Tổ trưởng bảo vệ kiểm
tra, sau đó báo cáo cho TP HC.
Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vhỏi lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng
hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng công ty đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách
đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào công ty.
Bảo v trách nhiệm giúp khách, CNV đưa xe vào đúng vị trí khi khách CNV dừng xe
trước công ty, phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách – CNV lấy lại xe, giúp khách CNV chuyển xe
từ chỗ để xe ra ngoài.
Khi thư báo, bưu phẩm, quà tặng. Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người đưa đến đồng thời
chuyển ngay đến bộ phận văn thư của Công ty xử lý.
Giúp đỡ các bộ phận cá nhân nơi công tác trong phạm vi thời gian cho phép.
Trường hợp phân ca trực cho tại cùng một địa điểm thì bảo vệ phải lập biên bản bàn giao ca.
Biên bản bàn giao ca phải thể hiện các nội dung: số lượng chìa khoá giao, ngày giờ giao, tên
người giao người nhận, các trường hợp phát sinh trong ca trực, c trường hợp cần giải
quyết tiếp theo…
Lập sổ theo dõi CNV khách gồm các cột sau: ngày, họ tên, bộ phận/cơ quan, giờ đến/đi,
nội dung công việc, ghi chú. Sổ theo dõi CNV khách để theo dõi khách hàng đến, khách
hàng ra khỏi công ty, CNV đến muộn, CNV về sớm, CNV từ bộ phận khác sang liên hệ công
Mô tả công việc - Trang 2
Mô tả công việc - Người đăng: Long Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mô tả công việc 9 10 973