Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc của một thủ kho

Được đăng lên bởi hl-trungccdc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
 Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ
phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
 Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
 Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
 Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
 Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức
tồn kho tối thiểu.



Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.
Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc
thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.
 Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
 Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng
nhập khẩu.
 Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.
 Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.



Sắp xếp hàng hóa trong kho
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
 Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…
 Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.
- Thực hiện chế độ kiểm kê kho định kì theo quy định của Công ty hoặc đột
xuất theo yêu cẩu của P/Trưởng phòng vật tư
- Quản lý chứng từ, tài liệu, ghi chép sổ sách, cập nhật số liệu trên sổ sách
quản lý theo đúng thời gian biểu quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính
xác của số liệu xuất, nhập, tồn kho thực tế của kho


Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất
trước.
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho






Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại kho…

Mỗi ngày 15 hàng tháng và ngày 30 hàng tháng
- Chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đối với Vật liệu và CCDC bị
thiếu hụt hoặc mất mát.
- Báo cáo hàng nhập kho.
- Báo cáo tình hình sử dụng vật tư trong tháng

- Báo cáo nhập xuất tồn kho
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ do Công
ty tổ chức
- Báo cáo đột xuất khác (nếu có).

...
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ
phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức
tồn kho tối thiểu.
Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.
Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc
thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.
Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng
nhập khẩu.
Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.
Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.
Sắp xếp hàng hóa trong kho
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…
Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.
- Thực hiện chế độ kiểm kê kho định kì theo quy định của Công ty hoặc đột
xuất theo yêu cẩu của P/Trưởng phòng vật tư
- Quản lý chứng từ, tài liệu, ghi chép sổ sách, cập nhật số liệu trên sổ sách
quản lý theo đúng thời gian biểu quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính
xác của số liệu xuất, nhập, tồn kho thực tế của kho
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất
trước.
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại kho…
Mỗi ngày 15 hàng tháng và ngày 30 hàng tháng
- Chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đối với Vật liệu và CCDC bị
thiếu hụt hoặc mất mát.
- Báo cáo hàng nhập kho.
- Báo cáo tình hình sử dụng vật tư trong tháng
Mô tả công việc của một thủ kho - Trang 2
Mô tả công việc của một thủ kho - Người đăng: hl-trungccdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mô tả công việc của một thủ kho 9 10 516