Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi thuy-linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Code
Version
Dated
Page

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 1 of 2

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
I/ Thông tin chung:
Vị trí

Thời gian làm việc

Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh
và điểm yếu của doanh nghiệp.
3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý
và sinh lợi.
6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận,
các hợp đồng, dự án.
8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý
hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Code
Version
Dated
Page

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 2 of 2

Document name:
13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và
thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và
thiệt hại.
15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với
hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
16. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.
IV/ Tiêu chuẩn:
Trình độ học vấn
Trình độ chuyên môn
Trình độ ngoại ngữ
Kinh nghiệm thực tế
Yêu cầu khác

Tốt nghiệp Đại học
Kế toán, tài chính, quản trị
Tiếng Anh - Trình độ C trở lên
02 năm
Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.
Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.

...
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Page : Page 1 of 2
Document name:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
I/ Thông tin chung:
Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh
và điểm yếu của doanh nghiệp.
3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý
và sinh lợi.
6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận,
các hợp đồng, dự án.
8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý
hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - Trang 2
MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - Người đăng: thuy-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 9 10 264