Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc nhân viên hành chính

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
Quản lý gián tiếp

NV HCNS
HCNS
Giám đốc
Giám đốc

Thời gian làm việc
Ca
Ngày nghỉ

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý hoạt động hành chính, nhân sự./.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Stt
1

Nhiệm vụ
Tuyển dụng

Khái quát công việc
Nhận các phiếu nhu cầu NS của các bộ phận.
Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt cho GD
Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.
Theo dõi kết quả thử việc, tổ chức ký hợp đồng lao động thử
việc, chính thức cho người lao động.

2

Đào tạo

Lập chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm.
Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty.
Đánh giá kết quả đào tạo.
Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện cho người lao động
mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động...
Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

4

Thực hiện các thủ tục
nhân sự

Thực hiện theo đúng các thủ tục về nhân sự của công ty như:
nghỉ việc riêng, nghỉ việc, lương và các chế độ, điều động, bổ nhiệm…
Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ
tục, chính sách nhân sự.

5

Theo dõi và trực tiếp tính Theo dõi việc chấm công.
toán lương ,thưởng hàng Trực tiếp nhập số lượng công, lương cơ bản, thưởng…vào máy
tháng
và in bảng lương trình GD duyệt.
Kết hợp kế toán thanh toán để chi trả lương cho NV.

6

Giải quyết khiếu nại, kỷ
luật.

-

7

Quản lý hồ sơ nhân sự

Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo
quy định.
Cập nhật danh sách CNV toàn công ty định kỳ hàng tháng và báo
cáo GD.
Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và
quy định của công ty.
Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện
công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản –

Nhận các biên bản kỷ luật, giấy khiếu nại của CNV.
Tổ chức việc giải quyết các khiếu nại, kỹ luật theo quy định.

công cụ -dụng cụ bảo hộ…
8

Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính
-

Thủ tục đăng ký lao động.
Thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội, y tế.
Phụ trách tiếp đoàn kiểm tra về lao động, hành chính.

9

Quản lý các công việc
hành chính công ty

Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty.
Trực tiếp quản lý văn phòng phẩm.
Trực tiếp quản lý hoạt động bảo trì, bảo vệ công ty.
Quản lý các máy móc, dụng cụ thuộc văn phòng công ty.
Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty.
Thực hiện các hoạt động hành chánh khác do GD giao.

-

IV/...
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV HÀNH CHÍNH NHÂN S
I/ THÔNG TINNG VIỆC:
Chức danh NV HCNS Thời gian làm việc
Bộ phận HCNS Ca
Quản lý trực tiếp Giám đốc Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp Giám đốc
II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý hoạt động hành chính, nhân sự./.
III/ NHIỆM VỤ CTHỂ:
Stt Nhiệm vụ Khái qt công việc
1 Tuyển dụng - Nhận các phiếu nhu cầu NS của các bộ phận.
- Lập kế hoạch tuyển dụngtrình duyệt cho GD
- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.
- Theo dõi kết quả thử việc, tổ chức hợp đồng lao động thử
việc, chính thức cho người lao động.
2 Đào tạo - Lập chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm.
- Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong ngi công ty.
- Đánh giá kết quả đào tạo.
- Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện cho người lao động
mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động...
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV ng ty.
4 Thực hiện các thủ tục
nhân sự
- Thực hiện theo đúng các thủ tục về nhân sự củang ty như:
nghỉ việc riêng, nghỉ việc, lương các chế độ, điều động, bổ nhiệm…
- Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ
tục, chính sách nhân sự.
5 Theo dõi trực tiếp tính
toán lương ,thưởng hàng
tháng
- Theo dõi việc chấm công.
- Trực tiếp nhập số lượng công, lương cơ bản, thưởng…vào máy
và in bảng lương trình GD duyệt.
- Kết hợp kế toán thanh toán để chi trả lương cho NV.
6 Giải quyết khiếu nại, kỷ
luật.
- Nhận các biên bản kỷ luật, giấy khiếu nại của CNV.
- Tổ chức việc giải quyết các khiếu nại, kỹ luật theo quy định.
7 Quản lý hồ sơ nhân sự - Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nn viên, nhân viên nghỉ việc theo
quy định.
- Cập nhật danh sách CNV toàn công ty định kỳ hàng tháng và báo
cáo GD.
- Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pp luật và
quy định của công ty.
- Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện
công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản –
mô tả công việc nhân viên hành chính - Trang 2
mô tả công việc nhân viên hành chính - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mô tả công việc nhân viên hành chính 9 10 365